2011

Natječaj za zamjenu zemljišta

Temeljem odredaba članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06. i 38/09.), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva («Službene novine PGŽ» br. 32/10) Gradonačelnik Grada Kastva objavljuje

Natječaj
za  zamjenu zemljišta


I. PREDMET ZAMJENE ZEMLJIŠTA

Stranice