Odluka o Izboru članova Savjeta mladih Grada Kastva

18.07.2014

Temeljem članka 44. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 26/09 i 13/13) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 11/14) Gradsko vijeće Grada Kastva na 13. sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donosi

ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA SAVJETA MLADIH
GRADA KASTVA

 

Članak 1.

U Savjet mladih Grada Kastva izabrani su:

1. Žana Jurčić, zamjenik Mauro Jurčić

2. Patricija Meandžija, zamjenica Vanesa Meandžija

3. Lea Lukač, zamjenik Luka Pešut

4. Anže Butinar, zamjenik Borna Buzarinov

5. Stanko Vučetić, zamjenica Dijana Vučetić

6. Samanta Kasap, zamjenik Danijel Vitezić

7. Monika Vučetić, zamjenik Igor Crnić

 

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 021-05/14-01/06

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-16

Kastav, 10. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=30619