Natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Kastva za 2015. godinu

1.09.2014

Na temelju članka 47. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 13/13.) Gradonačelnik Grada Kastva, objavljuje

N A T J E Č A J

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU

GRADA KASTVA ZA 2015. GODINU

 

I. Predmet ovog Natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, kulture, sporta i tehničke kulture, očuvanja okoliša, zadovoljavanje potreba osoba treće životne dobi,  zadovoljenje potreba mladih,  na području Grada Kastva u 2015. godini.

II.  Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve udruge, klubovi, fizičke  i pravne osobe koje se bave s djelatnošću navedenoj u prethodnoj točki ovog Natječaja,  čije je sjedište odnosno prebivalište na području Grada Kastva ili su njihovi projekti i programi od interesa za Grad Kastav.

III. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem potiču :

  • ostvarenje iznad zdravstvenog državnog standarda,
  • ostvarenje iznad državnog pedagoškog standarda,
  • afirmaciju kulturnog identiteta Grada Kastva,
  • afirmaciju sportskog identiteta Grada Kastva,
  • angažiranje osoba mlađih od 18 godina,
  • razvoj izdavačke djelatnosti,
  • poboljšanje uvjeta skrbi o djeci predškolske dobi,
  • afirmacija aktivnosti osoba treće životne dobi,
  • očuvanje okoliša i održivi razvoj.

IV. Prilikom odabir sportskih programa i projekata posebno će se vrednovati oni programi i projekti koji uključuju veći broj djece i mladih u sportske i rekreativne aktivnosti, uključenost stručnog kadra u programe i projekte, sportski uspjesi i tradicija sporta u Gradu Kastvu.

V. Zahtjev za financiranje se podnosi na obrascima i mora sadržavati pismeno obrazloženje projekta ili programa, te visinu potrebnih financijskih sredstava iskazanu u kunama. Obrasci za prijavu (OPISNI OBRAZAC, OBRAZAC PRORAČUNA TE OSTALI POTREBNI OBRASCI) , mogu se preuzeti u Upravi Grada Kastva ili sa WEB stranicama Grada Kastva.

Zahtjev se podnosi Gradonačelniku Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3, zaključno do 30. rujna 2014. godine.

VI.  Gradonačelnik Grada Kastva izvršit će odabir  projekata i programa, koje će financirati iz Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu.

VII.  Nakon donošenja Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu, podnositelji zahtjeva biti će pismeno obaviješteni o rezultatu Natječaja. S podnosiocima zahtjeva, čiji će se projekti i programi financirati iz Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu, zaključit će se ugovori o uvjetima korištenja sredstava.

VIII. Podnosioci zahtjeva čiji će se projekti i programi financirati iz Proračuna Grada Kastva za 2015.g., najkasnije u roku od 30 dana od objave Odluke potpisuju ugovor s Gradonačelnikom za provedbu projekta, u protivnom gube pravo na sufinanciranje. Novi troškovnik, izrađen sukladno odobrenim sredstvima, sastavni je dio ugovora.
 

Klasa: 402-08/14-01/25

Ur. broj: 2170-05-02/6-14-1

Kastav, 26. kolovoza 2014.

GRADONAČELNIK

GRADA KASTVA

Ivica Lukanović, dipl.ing.građ.