Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

28.10.2014

            REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

               G R A D   K A S T A V

  Upravni odjel za opće i pravne poslove,

               te lokalnu samoupravu

 

KLASA: 112-02/14-01/02

UR. BROJ: 2170-05-02/5-14-9

Kastav, 28. listopad 2014.

 

Na temelju čl. 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu za Savjetnika za područje ekonomskih studija i analiza, dana 28. listopada 2014. godine objavljuje

 

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti kandidat / kandidatkinja čija je prijava pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvijete iz Natječaja

 

II. Pisano testiranje održati će se 4. studenog (utorak) 2014. godine u prostoru Gradske vijećnice Grada Kastva, Kastav na adresi Lokvina 3, u 8:00 sati.

Stelia Šimac Trajkovski

Krešimir Vidović

Jelena Parat

Romana Dragozetić

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Smatra se da je kandidat / kandidatkinja, koji se navedenog dana ne odazove na predmetni Poziv, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Rješavanje testa traje najviše 45 minuta.

 

III. Provjera znanja rada na računalu održati će se 4. studenog (utorak) 2014. godine u prostoru Gradske vijećnice Grada Kastva, Kastav na adresi Lokvina 3, u 9:00 sati

Rješavanje zadataka traje najviše 45 minuta, nakon čega će se održati intervjui sa kandidatima.

 

IV. Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr.

O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni.

 

V. Ovaj poziv upućuje se kandidatima / kandidatkinjama koji zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja i objavljuje se na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr i oglasnoj ploči Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav.

 

                                                                                      PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                   Jasna Kučan, dipl.iur.