Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za mjesto vježbenika

27.02.2015

           REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

           G R A D   K A S T A V
     Upravni odjel za opće i pravne

    poslove te lokalnu samoupravu

 

KLASA: 112-02/15-03/01

UR. BROJ: 2170-05-02/10-15-12

Kastav, 27. veljače 2015.

 

Na temelju čl. 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Upravnom odjelu za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu, dana 27. veljače 2015. godine objavljuje

 

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti kandidat/kandidatkinja čija je prijava pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz Natječaja.

 

II. Pisano testiranje održat će se 05. ožujka (četvrtak) 2015. godine u prostoru Gradske vijećnice Grada Kastva, Kastav na adresi Lokvina 3, s početkom u 08:00 sati.

 

Pisanoj provjeri znanja mogu pristupiti sljedeći kandidati:

David Burburan

Nives Fajdić

Vlatka Kalinić

Ines Ljubić

Marijana Bunčić

Marijana Miljanović

  

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.


Smatra se da je kandidat /kandidatkinja, koji se navedenog dana ne odazove na predmetni Poziv, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.


Rješavanje testa traje 45 minuta.

 

III. Pravila i postupak testiranja, kao i pravni izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za testiranje objavljeni su na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja na provedenom pisanom testiranju, u istom danu provest će se i provjera praktičnog rada na računalu.

 

IV. Ovaj poziv upućuje se kandidatima / kandidatkinjama koji zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja i objavljuje se na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr i oglasnoj ploči Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav.

 

 

 

                                                                                                                                 Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                                                  Krešimir Vidović, dipl.oec.