Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama za vježbeničko mjesto u Upravnom odjelu za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu

27.02.2015

                       

           REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

             G R A D   K A S T A V
Upravni odjel za opće i pravne poslove

            te lokalnu samoupravu

 

KLASA: 112-02/15-03/01

URBROJ: 2170-05-02/10-15-11

Kastav, 26.02.2015.

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu, temeljem odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08 i 61/11) objavljuje

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME OD 12 MJESECI na vježbeničko mjesto:

VJEŽBENIK U UPRAVNOM ODJELU ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE, TE LOKALNU SAMOUPRAVU

(poslovi iz djelokruga društvenih djelatnosti – područje sporta)

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 11. veljače 2015. godine

 

PODACI O PLAĆI:

Bruto plaća: 6.690,54 kn, uvećana za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA:

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano od strane pročelnice Upravnog odjela za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu, putem pisanog testiranja, provjere znanja rada na računalu i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji budu pozvani.

Pisano testiranje kandidata/kandidatkinja sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnog postupka i Statuta Grada Kastva. Posebni dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja zakona vezanih uz djelokrug poslova vježbeničkog mjesta na koje se vježbenik prima.

Provjera znanja rada na računalu obuhvaća praktične zadatke u programu Ms Word i rad s datotekama.

Intervju se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju iz svakog pojedinog dijela te na provjeri znanja rada na računalu.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se najmanje 5 dana prije održavanja provjere, na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr i na oglasnoj ploči Grada Kastva, na adresi Zakona kastafskega 3, Kastav.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za pisano testiranje jesu:

Opći dio:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
- Zakon o općem upravnom postupku (''Narodne novine'' broj 47/09)
- Statut Grada Kastva (Službene novine PGŽ, broj 26/09 i 13/13)

Posebni dio:

-     Zakon o sportu (''Narodne novine'' broj 71/06, 150/10, 124/11, 86/12 i 94/13)

-     Zakon o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14)

 

 

 

                                                                                                                                    Pročelnica

                                                                                                                            Vesna Orlić, dipl.iur.