Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima za podnošenje zahtjeva za kreditiranje za 2015. godinu - Veneto banka

3.06.2015

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2015. GODINU

 

1.   KREDITNI POTENCIJAL: 5.000.000,00 Kn

2.   KORISNICI KREDITA

Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).

Pravo na korištenje poduzetničkog kredita ima Poduzetnik koji namjerava sredstva ulagati na području Grada Kastva, kao i da je sjedište Poduzetnika na području Grada Kastva.

Prednost na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit daje se slijedećim skupinama:

poduzetnik koji ulaže u Radnu zonu Žegoti
poduzetnik koji ulaže u povećanje turističkih kapaciteta na području Grada Kastva
mladi poduzetnik - do 30 godina života na dan podnošenja zahtjeva, vlasništvo tvrtke min. 51% i da je djelatna osoba u vlastitoj tvrtci
poduzetnice

3.   NAMJENA KREDITA

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja,

▪    obrtna sredstva.

4.   NAJNIŽI IZNOS KREDITA

30.000,00 Kn u protuvrijednosti EUR po srednjem tečaju HNB

5.   NAJVIŠI IZNOS KREDITA

Nije utvrđen i određuje ga Povjerenstvo i Banka  prema kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta i kvaliteti projekta.

6.   ROK POVRATA I  ISKORIŠTENJA KREDITA

za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata: do 10 godina uključujući poček do 1 godine
za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, obrtna sredstva u funkciji investicije: 3-7 godina uključujući poček do 1 godine
za obrtna sredstva do 1 godine
rok iskorištenja: do 12 mjeseci

7.   KAMATNA STOPA NA KREDIT

promijenjiva, u visini 6m EURIBOR-a, uvećano za 5,60 p.p., godišnja
Grad Kastav će subvencionirati kamatu sa 3,5 postotna poena.
kamata u razdoblju korištenja se ne subvencionira.

8.   TROŠKOVI OBRADE

0,6% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, unaprijed

9.  OTPLATA

Mjesečne ili tromjesečne rate sukladno Ugovoru o kreditu sklopljenom između Banke i Korisnika kredita.

10. INSTRUMENTI OSIGURANJA

U ovisnosti o iznosu kredita i bonitetu korisnika kredita moguće je kombiniranje slijedećih instrumenata osiguranja:

mjenice i zadužnice Korisnika kredita i vlasnika Korisnika kredita;
solidarni jamci;
cesije potraživanja;
zasnivanje založnog prava na nekretninama/pokretninama u korist Banke (minimalni omjer hipoteke ovisi o kreditnoj sposobnosti poduzetnika te nije unaprijed definiran),  uz osiguranje nekretnina/pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist Banke.

11. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

▪   kredit namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na poslovni

    račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika, temeljem pravovaljane dokumentacije, a do

    20% iznosa u korist žiro računa poduzetnika

kredit za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Korisnika kredita.

12. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu :

 

GRAD KASTAV

ZAKONA KASTAFSKEGA 3

51215 KASTAV

s naznakom „Za natječaj – kreditiranje poduzetnika“

 

informacije na telefon : 688-211

Obrazac zahtjeva s popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se podići u Upravi Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav u uredovno vrijeme ili se isti može preuzeti s WEB stranice Grada Kastva : www.kastav.hr
Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 30. studenog 2015. godine.
Realizacija zahtjeva po ovom Programu provodit će se putem Veneto  banka d.d.
Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

KLASA: 403-01/15-01/07

URBROJ: 2170-05-02/10-15-06

 

Kastav, 03.06. 2015.g.

 

                                                                                            Gradonačelnik

                                                                                Ivica Lukanović, dipl.ing.građ.