Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima za podnošenje zahtjeva za kreditiranje za 2015. godinu - Privredna banka Zagreb d.d.

24.06.2015

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA NA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE ZA 2015. GODINU

 

 

1.   KREDITNI POTENCIJAL: 5.000.000,00 Kn

 

2.   KORISNICI KREDITA

Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).

Pravo na korištenje poduzetničkog kredita ima Poduzetnik koji namjerava sredstva ulagati na području Grada Kastva, kao i da je  sjedište Poduzetnika na području Grada Kastva.

Prednost  na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit daje se slijedećim skupinama:

poduzetnik koji ulaže u Radnu zonu Žegoti
poduzetnik koji ulaže u povećanje turističkih kapaciteta na području Grada Kastva
mladi poduzetnik - do 30 godina života na dan podnošenja zahtjeva, vlasništvo tvrtke min. 51% i da je djelatna osoba u vlastitoj tvrtci
poduzetnice

 

3.   NAMJENA KREDITA

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja,

▪    obrtna sredstva

 

4.   NAJNIŽI IZNOS KREDITA

30.000,00 Kn u protuvrijednosti EUR po srednjem tečaju HNB

 

5.   NAJVIŠI IZNOS KREDITA

Nije utvrđen i određuje ga Povjerenstvo i Banka  prema kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta i kvaliteti projekta.

 

6.   ROK POVRATA I  ISKORIŠTENJA KREDITA

za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata: do 10 godina uključujući poček do 1 godine
za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, obrtna sredstva u funkciji investicije: 3-7 godina
za obrtna sredstva do 1 godine
rok iskorištenja: do 12 mjeseci

 

7.   KAMATNA STOPA NA KREDIT

promijenjiva, u visini 3m EURIBOR-a, uvećano za 5,90 p.p., godišnja
Grad Kastav će subvencionirati kamatu sa 3,5 postotna poena.
kamata u razdoblju korištenja se ne subvencionira.

 

8.   TROŠKOVI OBRADE

0,8% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno, unaprijed

 

9.  OTPLATA

Mjesečne ili tromjesečne rate sukladno Ugovoru o kreditu sklopljenom između Banke i Korisnika kredita.

 

10. INSTRUMENTI OSIGURANJA

U ovisnosti o iznosu kredita i bonitetu korisnika kredita moguće je kombiniranje slijedećih instrumenata osiguranja:

mjenice i zadužnice Korisnika kredita i vlasnika Korisnika kredita;
solidarni jamci;
cesije potraživanja;
zasnivanje založnog prava na nekretninama/pokretninama u korist Banke ( minimalni omjer iznosa kredita i procjenjene vrijednosti nekretnina/pokretnina mora biti 1:1,1) uz osiguranje nekretnina/pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist Banke.

 

11. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

▪   kredit namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na poslovni     račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika,  temeljem pravovaljane dokumentacije,

▪   dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Korisnika kredita.

 

12. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu :

 

GRAD KASTAV

ZAKONA KASTAFSKEGA 3

51215 KASTAV

s naznakom „Za natječaj – kreditiranje poduzetnika“

 

informacije na telefon : 688-211

 

Obrazac zahtjeva s popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se podići u Upravi Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav u uredovno vrijeme ili se isti može preuzeti s WEB stranice Grada Kastva : www.kastav.hr
Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 30. studenog 2015. godine.
Realizacija zahtjeva po ovom Programu provodit će se putem Privredna banka Zagreb d.d.
Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

KLASA: 403-01/15-01/04

URBROJ:2170-05-02/10-15-5

 

Kastav, 24. lipnja 2015. godine

 

 

                                                                                      Gradonačelnik

                                                                              Ivica Lukanović, dipl.ing.