Izrada Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c

19.10.2015

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Grad Kastav, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi:

Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/15 od 30.09.2015.)

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav ili putem maila komunalno@kastav.hr .