Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 – Radna zona Žegoti

16.02.2016

       REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

          G R A D K A S T A V

Upravni odjel za prostorno uređenje,

komunalni sustav i zaštitu okoliša

 

KLASA:  350-03/13-01/06

URBROJ: 2170-05-03/1-16-26

Kastav, 05. veljače 2016. g.

 

Temeljem odredbe članka 96., st. 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 – Radna zona Žegoti ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 5/14), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva

 

o  b  j  a  v  l j  u  j  e

 

JAVNU RASPRAVU

 

- o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 – Radna zona Žegoti, koja započinje 17. veljače 2016. godine, a završava 02. ožujka 2016. godine

 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi prijedlog Izmjena i dopuna Plana u prostorijama Uprave Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3 i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati, utorkom od 13:00 do 17:00 sati te srijedom od 12:00 do 15:00 sati.

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice Grada Kastva: www.kastav.hr.

 

Javno izlaganje prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 – Radna zona Žegoti, održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3, u utorak, 23. veljače 2016. godine, u 16:00 sati.

 

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

 

- unijeti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;

- uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Kastav, Zakona kastafskega 3.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

                                                                                                                                                                                       Upravni odjel za prostorno uređenje,

                                                                                                                                                                                         komunalni sustav i zaštitu okoliša