Program poticanja razvoja malog gospodarstva u 2016. godini

27.02.2016

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. , 19/13. i 137/15. – pročišćeni tekst) i članka 47. Statuta Grada Kastva („Službene novine PGŽ“ broj 26/09 i 13/13), Gradonačelnik Grada Kastva 26.02. 2016. godine donosi

PROGRAM

POTICANJA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA KASTVA U 2016. GODINI

 

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Program) je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredita. Smanjenom kamatom omogućuje se lakši pristup izvorima financiranja radi unapređenja poslovnih aktivnosti, poticanja konkurentnosti; zadržavanja ili povećanja zaposlenosti  i ukupnog razvoja malog gospodarstva.

 

KREDITNI POTENCIJAL

5.000.000,00 kuna osiguravaju banke

 

KORISNICI KREDITA

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13.).

Pravo na korištenje poduzetničkog kredita ima Poduzetnik koji namjerava sredstva ulagati na području Grada Kastva i kojemu je sjedište na području Grada Kastva.

Prednost na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit daje se sljedećim skupinama:

poduzetnik koji ulaže u Radnu zonu Žegoti
poduzetnik koji ulaže u povećanje turističkih kapaciteta na području Grada Kastva
mladi poduzetnik - do 30 godina života na dan podnošenja zahtjeva, vlasništvo tvrtke min. 51% i da je djelatna osoba u vlastitoj tvrtci
poduzetnice

 

KREDITI SE NE ODOBRAVAJU ZA:

Sukladno odredbama članka 1. Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (dalje u tekstu: Uredba), potpore se ne odobravaju poduzetnicima:

koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,
koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,
koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slučajevima propisanim u članku 1. Uredbe,
za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno vezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću,
za djelatnosti koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih

 

NAMJENA  KREDITNIH SREDSTAVA

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja
obrtna sredstva

 

SUFINANCIRANJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH KREDITA

Grad Kastav će u cilju poticanja poduzetništva, temeljem planiranih sredstava u Proračunu Grada Kastva za 2016. godinu, davati potpore za sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita. Grad Kastav mjesečno subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite u visini 3,5 postotna poena. Kamata u razdoblju korištenja se ne subvencionira.

 

IZNOS KREDITA

- najniži iznos: 30.000,00 Kn u protuvrijednosti EUR

- najviši iznos: nije utvrđen i određuje ga Povjerenstvo i Banka prema kreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta i kvaliteti projekta

 

PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI

(1) Bespovratne novčane potpore iz ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva u suradnji s poslovnim bankama i kriterija propisanih ovim Programom.

(2) Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se redom zaprimanja. Rok za podnošenje prijava je do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 30. studenog 2016. godine.

 (3) Potpore se dodjeljuju na temelju Javnog poziva koji raspisuje Gradonačelnik u suradnji s poslovnim bankama. Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr.

(4) Potpore iz ovog Programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (''SL EU L352, 24.12.2013., str.1.'').

(5) Upravni odjel za opće i pravne poslove, te lokalnu samoupravu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora i namjenama za koje su odobrene potpore. O dodijeljenim potporama male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija sukladno Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14.) i Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama („Narodne novine“ broj 99/13.).

(6) Za potrebe pregleda zaprimljenih zahtjeva gradonačelnik će zaključkom imenovati Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg čine dva predstavnika Grada Kastva i jedan predstavnik poslovne banke, imenuju se i zamjenici. Na osnovu prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnik svojim zaključkom dodjeljuje potpore male vrijednosti. Po donošenju Zaključka, Upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava.

(7) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Povjerenstvo u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Kastvu duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja te gospodarski subjekti u stečaju ili postupku likvidacije.

(8) Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

(9) Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora u skladu s Javnim pozivom postaje primatelj potpore male vrijednosti u skladu s člankom 10. Zakona o državnim potporama, te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

(10) Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Grada Kastva.

(11) Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.), Grad Kastav kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrati će se da je poduzetnik odobrenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su zatraženi.

 

Svi ostali uvjeti kredita utvrdit će se Javnim pozivom u skladu s uvjetima poslovnih banaka.

 

Ovaj Program primjenjuje se za 2016. godinu i objaviti će se na Internet stranicama Grada Kastva www.kastav.hr.

 

KLASA: 300-02/16-01/01

URBROJ: 2170-05-02/10-16-1

 

Gradonačelnik

Ivica Lukanović, dipl.ing.građ.