Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor za pedagošku 2016./2017. godinu

7.04.2016

Na temelju članka  4. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor (u daljnjem tekstu Pravilnik) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR ZA PEDAGOŠKU

2016./2017. GODINU

 

Zahtjevi za upis primat će se od 04. travnja 2016. ­­­­­­­­­­­­­­ godine do zaključno 04. svibnja 2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, svakog radnog dana u vremenu od 09.00. do 15.00. sati, osim ponedjeljkom i srijedom, kada se zahtjevi predaju od 09.00. do 18.00. sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji za upis djece starosti od godine dana do polaska u školu u programe:

-          cjelodnevni redoviti desetosatni program jaslica, do tri godine

-          cjelodnevni redoviti desetosatni program vrtića, od tri godine

-          cjelodnevni desetosatni program za rano učenje engleskog jezika s elementima koncepcije Marie Montessori

-          cjelodnevni desetosatni program vrtića s poludnevnim programom ranog učenja talijanskog jezika

-          poludnevni 5,5 satni program s ručkom, integriran u redovite vrtićke programe, od tri godine

 

Uz zahtjev se prilažu:

preslika rodnog lista/izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
preslike osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenja o prebivalištu oba roditelja, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis
presliku osobne iskaznice djeteta ili uvjerenje o prebivalištu djeteta , ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis

 

Zahtjev za upis koji ne sadrži gore navedene isprave bit će odbačen.

 

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8. Pravilnika , koji se odnosi na Mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13), i dodatna mjerila, dužni su priložiti:

za dijete roditelja invalida Domovinskog rata, rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata (HRVI)
za dijete s teškoćama u razvoju, mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenje i rješenja nadležnih tijela,ustanova i vještaka
za dijete samohranog roditelja,  potpisana izjava u javnobilježničkom uredu da je drugi roditelj umro (ili smrtovnica), na dugogodišnjoj zatvorskoj kazni ili oduzete poslovne sposobnosti
za dijete u udomiteljskoj obitelji, presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
za dijete zaposlenih roditelja,  potvrda o zasposlenju od poslodavca te potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starije od 7 dana od dana podnošenja prijave
za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece, presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale maloljetne djece iz obitelji
za dijete roditelja koji prima dječji doplatak, presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić  Vladimir Nazor. Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika , a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Vladimir Nazor ili na web stranici www.vrtic-kastav.com.

 

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

 

Stranke koje se odazovu na javnu objavu suglasne su da će se osnovni podaci (ime, prezime i datum rođenja djeteta, te dodijeljeni broj bodova) objaviti na oglasnim pločama i web stranici vrtića u svrhu objave rezultata upisa.

 

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima upisa.

 

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Vladimir Nazor, Skalini Istarskog Tabora 1, 51 215 Kastav, s naznakom Zahtjev za upis

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 051 829-360, 051 829-362 svakog radnog dana u vremenu od 08.00.-15.00. sati.