Javna rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10

7.06.2016

                            REPUBLIKA HRVATSKA

                  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                            G R A D K A S T A V

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša

 

KLASA:  350-02/14-01/10

URBROJ: 2170-05-03/1-16-26

Kastav, 27. svibnja 2016. g.

 

Temeljem odredbe članka 96., st. 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav N1-3 ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 40/14 i 10/16), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva

 

o  b  j  a  v  l j  u  j  e

 

JAVNU RASPRAVU

 

- o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav N1-3,  koja započinje 8. lipnja 2016. godine,

a završava 23. lipnja 2016. godine

 

 Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi prijedlog Izmjena i dopuna Plana u prostorijama Uprave Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3 i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati, utorkom od 13:00 do 17:00 sati te srijedom od 12:00 do 15:00 sati.

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice Grada Kastva: www.kastav.hr.

 

Javno izlaganje prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav N1-3, održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Lokvina 3, u utorak, 14. lipnja 2016. godine, u 16:30 sati.

 

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- unijeti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;

- uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Kastav, Zakona kastafskega 3.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje,

komunalni sustav i zaštitu okoliša