NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA, ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2016./2017. GODINU

25.08.2016

Na temelju članka 47. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 13/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kastva ( KLASA:022-05/16-01/01, URBROJ:2170-05-02/9-16-230 od 24. kolovoza 2016.g.), objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

ZA    DODJELU    STIPENDIJA   UČENICIMA    I    STUDENTIMA,

ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2016./2017. godinu

 

PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je dodjela ukupno 10 stipendija učenicima srednjih škola i studentima, 14  stipendija nadarenim učenicima i studentima, te 4 sportske stipendije učenicima srednjih škola i studentima.

Gradonačelnik Grada Kastva zadržava pravo drugačijeg raspoređivanja stipendija ako nema dovoljno kandidata za pojedinu vrstu stipendije.

 

2.       UVJETI NATJEČAJA:

Natjecati se mogu učenici i studenti koji udovoljavaju :

 A) općim uvjetima:

da su državljani Republike Hrvatske,
da imaju prebivalište na području Grada Kastva,
da nisu korisnici kredita i stipendija po drugoj osnovi.

               

B) posebnim uvjetima:   

B1.) Za učenike srednjih strukovnih škola za obrtnička zanimanja tradicionalna  na području Grada Kastva:

-    status redovnog učenika najmanje prve godine srednje škole,

-    srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 2,75 za svaku godinu.

 

B2.) Za učenike srednjih škola:

-    status redovnog učenika najmanje druge godine srednje škole u RH,

-    srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 4,00 za svaku godinu.

srednja ocjena u prethodne dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku pojedinu godinu obrazovanja za učenike čije obitelji ispunjavaju uvjete prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kastva (“Službene novine” PGŽ br. 08/14., 24/15. i 37/15.).
srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku godinu za  učenike koji se prijavljuju za sportske stipendije

 

B3.) Za studente:

-    status redovnog studenta najmanje druge godine, uključivši apsolvente prve godine

      apsolventskog staža na jednom od veleučilišta ili sveučilišta u RH

-    status redovnog studenta prve godine uz uvjet da je u prethodnoj školskoj/akademskoj 

      godini bio/la stipendist Grada Kastva u kategoriji nadarenih,

-    srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku godinu,

-    srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,25 za svaku godinu za studente koji se prijavljuju za sportske stipendije

-    zadovoljeni uvjeti fakulteta za upis u slijedeću akademsku godinu.

 

3.  KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA:

Stipendije za učenike i studente dodijelit će se temeljem Kriterija za stipendiranje učenika i studenata za školsku–akademsku 2016./2017., Kriterija za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku-akademsku 2016./2017. godinu i Kriterija za dodjelu sportskih stipendija učenicima i studentima za školsku-akademsku 2016./2017., koje je donio gradonačelnik Grada Kastva dana 24. kolovoza 2016.g.

 

4. SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Na natječaju  kandidati sudjeluju temeljem dostave ispunjenog obrasca “PRIJAVA”, kojoj  se  prilažu dokumenti propisani  kriterijima za stipendiranje, s time da se kandidati mogu prijaviti za dodjelu samo jedne vrste stipendije. 

Obrazac “PRIJAVA” i kriteriji iz točke 3. mogu se podignuti u Upravi Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3 odnosno kao tekst natječaja, dostupni su na WEB stranici Grada Kastva www. kastav. hr
Prijave se dostavljaju ili predaju na adresu: GRAD KASTAV, 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3.

Prijave se dostavljaju zaključno do :

-     30.  rujan 2016. godine, za učenike srednjih škola

-     07. studenog 2016. godine, za studente

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik Grada Kastva. Na temelju Odluke o dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju.

 

KLASA:604-01/16-01/03

URBROJ: 2170-05-02/9-16-1

Kastav, 24. kolovoza 2016.g.

                                                                                                                                                                                       Gradonačelnik
                                                                                                                                                                            Ivica Lukanović, dipl.ing.građ.