Javna rasprava

11.11.2016

            REPUBLIKA HRVATSKA

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

               G R A D K A S T A V

  Upravni odjel za prostorno uređenje,

   komunalni sustav i zaštitu okoliša

 

Temeljem odredbi članka 96. st 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Odluke o izradi  Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c, (»Službene novine« PGŽ broj 29/15 i 25/16) Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU groblja (»Službene novine« PGŽ broj 7/16 i 25/16), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva

 

o  b  j  a  v  l j  u  j  e

 

 

JAVNU RASPRAVU

 

- o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU groblja, koja započinje dana 21. studenog  2016. godine, a završava 05. prosinca  2016. godine

- o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c, koja započinje dana 21. studenog  2016. godine, a završava 20. prosinca  2016. godine

  Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izložene prijedloge Planova u prostorijama Uprave Grada Kastva, Zakona kastafskega 3 i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati i srijedom od 12,00 do 15,00 sati.

Prijedlozi Planova stavljaju se na uvid na oglasnu ploču i na mrežne stranice Grada Kastva.

Javna izlaganja Prijedloga Planova održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Trg Lokvina 3, i to:

- o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU groblja u utorak 22. studenog 2016.  godine u 16,00 sati

- o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c u utorak 29. studenog 2016.  godine u 16,00 sati

Primjedbe i prijedlozi na prijedloge Planova mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- unijeti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

- uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 KASTAV.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

                                                                                        

  

Upravni odjel za prostorno uređenje,

   komunalni sustav i zaštitu okoliša

Prilog: