Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1

22.12.2016
             REPUBLIKA HRVATSKA
    PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
              G R A D   K A S T A V
     Upravni odjel za prostorno uređenje,
       komunalni sustav i zaštitu okoliša
 
 
KLASA:  350-02/14-01/08
UR. BROJ:  2170-05-03/1-16-25
Kastav,  22.prosinca 2016.
 
Temeljem odredbi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 350-02/14-01/08, UR.BROJ: 2170-05-03/1-16-24 od  22.prosinca 2016. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva
objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

 

 
- o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1 koja započinje dana 12. siječnja, a završava 26. siječnja 2017. godine.
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izložene prijedloge Plana u prostorijama Uprave Grada Kastva, Zakona kastafskega 3 i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati i srijedom od 12,00 do 15,00 sati.
 
Prijedlog Plana stavlja se na uvid na oglasnu ploču i na mrežne stranice Grada Kastva.
 
Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Trg Lokvina 3, u srijedu 18. siječnja 2017.godine u 18,00 sati
 
Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
 
- unijeti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 KASTAV.
 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
                                                                                        
  
                                                                                              Pročelnica
 
                                                                             Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif.