Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor za pedagošku 2017./2018. godinu

30.03.2017

Na temelju članka 4. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor (u daljnjem tekstu Pravilnik) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR ZA PEDAGOŠKU

2017./2018. GODINU

 

Zahtjevi za upis primat će se od 3. travnja 2017. ­­­­­­­­­­­­­­godine do zaključno 28. travnja 2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 15.00 sati, osim utorkom i srijedom, kada se zahtjevi predaju od 09.00 do 19.00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji za upis djece od godine dana starosti do polaska u školu u programe:

cjelodnevni redoviti desetosatni program jaslica, do tri godine (ili do kad dijete koristi pelenu)
cjelodnevni redoviti desetosatni program vrtića, od tri godine
poludnevni 5,5 satni program s ručkom, integriran u redovite vrtićke programe, od tri godine

 

Uz zahtjev se prilažu:

- preslika rodnog lista/izvoda iz matične knjige rođenih za dijete
- preslike osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenja o prebivalištu oba roditelja, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis
- presliku osobne iskaznice djeteta ili uvjerenje o prebivalištu djeteta, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis

Zahtjev za upis koji ne sadrži gore navedene isprave bit će odbačen.

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8. Pravilnika, koji se odnosi na Mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s čl. 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07, 94/13), i dodatna mjerila, dužni su priložiti:

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata, rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata (HRVI)
- za dijete s teškoćama u razvoju, mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenje i rješenja nadležnih tijela,ustanova i vještaka
- za dijete samohranog roditelja,  potpisana izjava u javnobilježničkom uredu da je drugi roditelj umro (ili smrtovnica), na dugogodišnjoj zatvorskoj kazni ili da su mu oduzete poslovne sposobnosti
- za dijete u udomiteljskoj obitelji, presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
- za dijete zaposlenih roditelja,  potvrda o zasposlenju od poslodavca te potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starije od 7 dana od dana podnošenja prijave
- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece, presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale malodobne djece iz obitelji
- za dijete roditelja koji prima dječji doplatak, presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić  Vladimir Nazor. Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Vladimir Nazor ili na web stranici www.vrtic-kastav.com.

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

Stranke koje se odazovu na javnu objavu suglasne su da će se osnovni podaci (ime, prezime i datum rođenja djeteta, te dodijeljeni broj bodova) objaviti na oglasnim pločama i web stranici vrtića u svrhu objave rezultata upisa.

Svi podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima upisa.

 

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, 51 215 Kastav, s naznakom Zahtjev za upis

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon 051 829-360, 051 829-362 svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.