NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA, ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2017/2018. godinu

31.08.2017

Na temelju članka 47. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 13/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kastva ( KLASA:022-05/17-03/01, URBROJ:2170-05-02/9-17-256 od 30. kolovoza 2017.g.), objavljuje se

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA,

ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2017/2018. godinu

 

1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet ovog natječaja je dodjela ukupno 40 stipendija i to:

14 stipendija učenicima srednjih škola i studentima,
20 stipendija nadarenim učenicima srednjih školama i studentima, te
6 sportskih stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

Gradonačelnik Grada Kastva zadržava pravo drugačijeg raspoređivanja stipendija ako nema dovoljno kandidata za pojedinu vrstu stipendije.

 

2.       UVJETI NATJEČAJA:

Natjecati se mogu učenici i studenti koji udovoljavaju :

   

A) općim uvjetima:

da su državljani Republike Hrvatske,
da imaju prebivalište na području Grada Kastva, najmanje 5 godina
da nisu korisnici kredita i stipendija po drugoj osnovi.

               

B) posebnim uvjetima:  

B1.) Za učenike srednjih strukovnih škola za obrtnička zanimanja tradicionalna  na području Grada Kastva:

-    status redovnog učenika najmanje prve godine srednje škole,

-    srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 2,75 za svaku godinu.

 

B2.) Za učenike srednjih škola:

-     status redovnog učenika najmanje prve godine srednje škole u RH, uz uvjet da je srednja 

      ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 5,00  za svaku godinu (VII i VIII 

      razred osnovne škole)

-     srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 4,50 za svaku godinu.

-    srednja ocjena u prethodne dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku pojedinu godinu obrazovanja za učenike čije obitelji ispunjavaju uvjete prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kastva (“Službene novine” PGŽ br. 08/14., 24/15., 37/15. i 28/16.).
-     srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku godinu za  učenike koji se prijavljuju za sportske stipendije

 

B3.) Za studente:

-    status redovnog studenta najmanje druge godine, uključivši apsolvente prve godine apsolventskog staža na jednom od veleučilišta ili sveučilišta u RH

-    status redovnog studenta prve godine uz uvjet da je u prethodnoj školskoj/akademskoj godini bio/la stipendist Grada Kastva u kategoriji nadarenih i da je srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 4,50

-    srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 4,00 za svaku godinu,

-    srednja ocjena u prethodne dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku pojedinu godinu obrazovanja za studente čije obitelji ispunjavaju uvjete prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kastva (“Službene novine” PGŽ br. 08/14., 24/15., 37/15. i 28/16.).

-    srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,25 za svaku godinu za studente koji se prijavljuju za sportske stipendije

-    ispunjeni uvjeti fakulteta za upis u sljedeću akademsku godinu.

 

3.  KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA:

Stipendije za učenike i studente dodijelit će se temeljem Kriterija za stipendiranje učenika i studenata za školsku–akademsku 2017/2018. godinu, Kriterija za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku-akademsku 2017/2018. godinu i Kriterija za dodjelu sportskih stipendija učenicima i studentima za školsku-akademsku 2017/2018., koje je donio gradonačelnik Grada Kastva dana 30. kolovoza 2017.g.

 

4. SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Na natječaju  kandidati sudjeluju temeljem dostave ispunjenog obrasca “PRIJAVA”, kojoj  se  prilažu dokumenti propisani  kriterijima za stipendiranje, s time da se kandidati mogu prijaviti za dodjelu samo jedne vrste stipendije. 

Obrazac “PRIJAVA” i kriteriji iz točke 3. mogu se podignuti u Upravi Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3 odnosno kao tekst natječaja, dostupni su na WEB stranici Grada Kastva www. kastav. hr
Prijave se dostavljaju ili predaju na adresu: GRAD KASTAV, 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3.

Prijave se dostavljaju zaključno do :

-     30.  rujna 2017. godine, za učenike srednjih škola

-     03. studenog 2017. godine, za studente

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija nemaju sljedeće kategorije studenata:

•           korisnici stipendije po drugoj osnovi,

•           osobe starije od 27 godina,

•           studenti koji se obrazuju uz rad, te

•           studenti apsolventi duže od godine dana, tj. studenti kojima je prošlo više od dvije godine od upisa u posljednju godinu studija.

 

Ukoliko podnositelj zahtjeva studira izvan Republike Hrvatske, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, pored prethodno navedene dokumentacije dostaviti i prijepis ocjena preveden od strane ovlaštenog prevodioca, s ovjerom, pečatom i potpisom nadležnog fakulteta i usporediv sa hrvatskim brojčanim sustavnom ocjena.

 

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik Grada Kastva. Na temelju Odluke o dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju.

 

KLASA: 604-01/17-01/02

URBROJ: 2170-05-02/9-17-1

Kastav, 30. kolovoza 2017.g.

                                                                                                                                                                   Gradonačelnik

                                                                                                                                                                  Matej Mostarac