Povećanje cijene gospodarenja komunalnim otpadom od 01.09.2017.

31.08.2017

Grad Kastav je od Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom Rijeka zaprimio Zahtjev o davanju suglasnosti na cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva i iz gospodarstva.

 

Što se tiče sakupljanja i prijevoza otpada iz kućanstva i gospodarstva, KD Čistoća d.o.o. vrši sakupljanje i prijevoz otpada iz 83.766 kućanstava i 5.912 poslovnih subjekata u gradovima Rijeci, Kastvu, Bakru i Kraljevici te na području općina Viškovo, Kostrena, Čavle, Jelenje i Klana.

 

Ukupno je postavljeno 7.125 spremnika za odvojeno prikupljanje papira i kartona, staklene, plastične i metalne i tzv. tetra ambalaže, te 6.943 spremnika za odlaganje preostalog (miješanog i biorazgradivog) komunalnog otpada.

 

Cijena komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom sadrži osnovnu cijenu koja je vezana za troškove obavljanja djelatnosti i predstavlja prihod KD Čistoće, zatim razvojni dio cijene za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji je prihod jedinica lokalne samouprave suvlasnika KD Čistoća, te porez na dodanu vrijednost koji je prihod državnog proračuna RH.

 

Posljednje povećanje cijene komunalne usluge gospodarenja komunalnim otpadom bilo je prije 22 godine, odnosno 1. srpnja 1995. godine. Od tada se cijene mijenjala u nekoliko navrata, ali nije bilo njezinog povećanja.

 

Na području Grada Rijeke i osam jedinica lokalne samouprave troškovi gospodarenja komunalnim otpadom za kućanstva i gospodarske subjekte obračunavaju se prema kriteriju količine te svojstvu i sastavu otpada. Kao kriterij količine uzet je volumen posude za otpad. 

 

U razdoblju od dvadesetak godina povećavali su se troškovi gospodarenja otpadom u gotovo svim segmentima, dok je cijena ostala nepromijenjena. Najveći troškovi nastali su posljednje dvije godine zbog promjene u načinu zbrinjavanja otpadom.

Kao prijelazna faza zbrinjavanja otpada, od zatvaranja odlagališta Viševac do otvaranja ŽCGO Marišćina izgrađena je Građevina za privremeno skladištenje neopasnog otpada Faza „0-1” ŽCGO Marišćina.

Nakon popunjenosti njezina kapaciteta, a zbog kašnjenja početka rada ŽCGO Marišćina, otpad prikupljen na području djelovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka od 8. lipnja 2015. godine pa do ožujka 2017. godine odvozio se putem prijevozničkih tvrtki i zbrinjavao na odlagalištima otpada izvan PGŽ koja su raspolagala dostatnim kapacitetom za prihvat, što je uzrokovalo značajne troškove.

Početkom rada ŽCGO Marišćina od ožujka 2017. godine KD Čistoća je skopila ugovor sa TD Ekoplus d.o.o. Rijeka o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada po trenutnoj cijeni od 470,00 kuna po toni otpada, što predstavlja dodatni trošak u poslovanju KD Čistoće.

Zbog navedenih troškova zbrinjavanja otpada, kao i povećanje svih ostalih troškova u posljednjih dvadesetak godina koliko je cijena gospodarenja komunalnim otpadom ostala nepromijenjena, te u cilju potpunog usklađenja s novom zakonskom regulativom, nužno je pristupiti korekciji cijena gospodarenja komunalnim otpadom.

Izračun potrebnog povećanja cijene temelji se na projekciji troškova gospodarenja komunalnim otpadom, procijenjenim godišnjim troškovima i prihodima u poslovanju KD Čistoće te nedostatnom godišnjem prihodu potrebnom za tekuće poslovanje.

Sukladno svim analizama cijena s PDV-om za krajnjeg korisnika će se povećati za 108,62%.

Prosječna mjesečna cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada po domaćinstvu (sa uključenim PDV-om) sa sadašnjih 33,63 kune povećala bi se na 70,16 kuna, odnosno povećanje iznosi 36,53 kuna mjesečno.

Grad Kastav je temeljem ranijeg sveobuhvatnog obrazloženja KD Čistoće te temeljem upućenog Zahtjeva dao svoju prethodnu suglasnost na Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava i Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom iz gospodarstva s primjenom od 1. rujna 2017. godine.