PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA KASTVA

6.09.2017

Temeljem članka 44. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 26/09 i 13/13) i  članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 11/14) Gradsko vijeće Grada Kastva raspisuje

 

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA
ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA KASTVA

 

Članak 1.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Kastva. Savjet mladih Grada Kastva je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Kastva koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kastva.


Članak 2.

Savjet mladih broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Kastva, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.


Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Kastva temeljem Zakona o Savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kastva na razdoblje od tri godine.

Gradsko vijeće Grada Kastva na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po odluci o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

 

Članak 3.

Pravo predlaganja kandidata  za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

 

Članak 4.

Obrazac prijavnice zainteresirani predlagatelji mogu podignuti u prostorijama Gradske uprave Grada Kastva, odnosno  na WEB stranicama Grada Kastva.


Članak 5.

Prijedlozi (prijavnice) kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i dostavljaju na  adresu, Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, Kastav, Javni poziv za izbor  članova Savjeta mladih Grada Kastva.
 

Članak 6.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz ovog poziva.


Članak 7.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

 

Članak 8.

Rok za dostavu prijedloga s potpunom dokumentacijom je 06. listopada 2017.g..

Rok za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  je 21. listopada 2017.g.

 

Članak 9.

Javni poziv će se objaviti na oglasnim pločama Grada Kastva, WEB stranici Grada Kastva, te u sredstvima javnog priopćavanja.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Zemir Delić, dipl.oec.