IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA KASTVA

8.01.2018

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 34/13). 

Kako je članovima vijeća mjesnih odbora istekao četverogodišnji mandat , temeljem prethodne Odluke, Gradsko vijeće Grada Kastva donijelo je i Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 37/17). Navedena Odluka stupila je na snagu 08. siječnja 2018. godine te od tog datuma, odnosno idućeg dana, teku rokovi povezani s dostavom lista s prijedlozima kandidata te drugih izbornih radnji i postupaka u svrhu provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Kastva.

Temeljem iste kao dan provedbe izbora utvrđena je nedjelja, 25. veljače 2018. godine.

Sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva Gradonačelnik je imenovao Izborno povjerenstvo koje je zaduženo za zakonito provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora, a koje obavlja i sve tehničke pripreme vezane uz realizaciju. Sukladno navedenom, Upravni odjel za opće, pravne i poslove lokalne samouprave Grada Kastva i Izborno povjerenstvo stoje na raspolaganju za sva eventualna pitanja i pojašnjenja izbornih radnji i postupaka koje je potrebno učiniti u utvrđenim rokovima.

U cilju provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, mole se svi sudionici da u skladu sa svojim mogućnostima pripomognu njihovoj realizaciji, a političke stranke da animiraju svoje članstvo o raspisanim izborima i redoslijedu izbornih radnji te tijeku rokova utvrđenih Zakonom i Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva. U tom smislu, u prilogu ove obavijesti mogu se preuzeti Obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova te Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora što ih je propisalo Izborno povjerenstvo. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva tako će se obavljati isključivo na obrascima propisanim potonjim Uputama.