Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava "KaSTAV - grad sa stavom prema otpadu"

 

 

 

 

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr

 

Grad Kastav je 11. rujna 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta "KaSTAV - grad sa stavom prema otpadu" iznosi 439.772,26 kn, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 373.806,38 kn.

Projektom je definirana provedba izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, što je u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojim je definiran Cilj 5. - Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti  te mjera za ostvarenje navedenog cilja Mjera 5.2. - Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Izobrazno – informativnim aktivnostima želi se građane Grada Kastva informirati i educirati o razlozima prelaska na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom, objasniti im prednost novog sustava gospodarenja otpadom te zašto je takav način gospodarenja održiv. Želi se osvijestiti građane o njihovoj ulozi, važnosti njihovog odgovornog postupanja s komunalnim otpadom kao i važnosti promjene njihovih dosadašnjih navika. Poseban naglasak se stavlja na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Do travnja 2020. će se u više ponavljajućih ciklusa provoditi sljedeće izobrazno - informativne aktivnosti:

1. Letci o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju

2. Vodiči (brošure) o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju

3. Plakati o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju

4. Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom

5. Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom

6.  Radionice - za djecu predškolskog i školskog uzrasta, edukatore i umirovljenike

7. Edukativne bojanke za djecu

8. Natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada

9. Didaktičke igračke - slagalice na temu gospodarenja otpadom

10. Radijske reklame o gospodarenju otpadom

11. Plaćeni oglasi u tiskanim medijima

 

Provedbom aktivnosti doprinijet će se pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Kastva.