SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I - broj 1., Petak, 1. veljače 2019. godine