SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. - broj 2., Ponedjeljak 04. ožujka 2019. godine