SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. - broj 5., petak 05. srpnja 2019. godine