SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. - broj 6., srijeda 28. kolovoza. 2019. godine