SLUŽBENE NOVINE GRADA KASTVA, Godina I. - broj 7., petak 20. rujna 2019. godine