Čišćenje septičkih i sabirnih jama

29.04.2019

Uslugu pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Kastva obavlja isporučitelj vodne usluge KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Privremeno zbrinute otpadne vode u sabirnim jamama i malim sanitarnih uređajima – septičkim jamama praznit će se i odvoziti te zbrinuti na uređaju za pročišćavanje na zahtjev korisnika, u odgovarajućim vremenskim razmacima tijekom godine, u terminima predviđenim planom čišćenja koji će korisniku najviše odgovarati.

Plan čišćenja septičkih i sabirnih jama za područje Grada Kastva bit će dostupan na internetskim stranicama: http://www.kdvik-rijeka.hr/otpadna_voda/odvodnja/ciscenje_septicke_i_sabirne_jame

 

NOVA CIJENA I OBRAČUN USLUGE OD 1. TRAVNJA 2019. GODINE:

 

  1. Korisnicima čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama više se neće obračunavati po metru kubnom (m3) crpljenog sadržaja, već će im se obračunavati mjesečno, kao da se korisniku usluga pruža putem priključka na javnu kanalizaciju (sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda).  Za ovu uslugu više se neće izdavati zaseban račun prema kubiku crpljenog sadržaja iz septičke i sabirne jame već će umjesto toga korisnicima na računu za vodne usluge biti iskazana i fiksna i varijabilna cijena javne odvodnje uz dosadašnju fiksnu i varijabilnu cijenu javne vodoopskrbe te pripadajuće naknade. 

     

  2. Korisnici čije nekretnine NISU priključene niti na sustav javne vodoopskrbe, niti na sustav javne odvodnje i svoje otpadne vode zbrinjavaju u septičkim i sabirnim jamama, cijena usluge iznosi 76,00 kuna po metru kubnom (m³) crpljenog sadržaja bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno 85,88 kuna po metru kubnom (m³) crpljenog sadržaja s obračunatim porezom na dodanu vrijednost. Usluga se obračunava i naplaćuje po stvarno izvršenoj usluzi, na temelju količine crpljene otpadne vode. Cijena je ista za sve kategorije korisnika.

     

  3. Podnositelj zahtjeva - korisnik plaća dodatnu cijenu ukoliko traži interventno pružanje usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan redovnog radnog vremena. Cijena izlaska na interventno pružanje ove usluge iznosi 200,00 kuna po turi, odnosno 250,00 kuna po turi s obračunatim porezom na dodanu vrijednost. Cijena je ista za sve kategorije korisnika.

 

Interventno pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan redovnog radnog vremena na zahtjev korisnika obračunava se i naplaćuje po izvršenoj usluzi.


NAČIN PREDAJE ZAHTJEVA:

- od 7:30 do 15:30 sati od ponedjeljka do petka na broj telefona (051) 353 841

- od 0 do 24 sata svakog dana na broj telefona (051) 353 885

- ili e-mail septicke@kdvik-rijeka.hr

Podnositelj zahtjeva obavezno mora navesti svoje kontakt podatke prilikom upućivanja zahtjeva.

 

RADNO VRIJEME:

- redovno radno vrijeme pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama: od ponedjeljka do petka u vremenu od 7:00 do 21:00 sati.

- Praznicima i nedjeljom se usluga ne pruža, osim interventno uz naplatu od 250,00 kn (uključen PDV)