Gradska uprava

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE

centrala tel: 691-452

e-mail: info@kastav.hr

v.d. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE, PRAVNE I POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE

Vedran Padovan, spec.publ.admin
Tel: 688-207
e-mail: vedran.padovan@kastav.hr

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA OPĆE, KADROVSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Marina Stošić, mag.iur.

ZAMJENA ZA VIŠU STRUČNU SURADNICU ZA OPĆE, KADROVSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Ivana Spajić, mag.iur.
Tel: 688-205
e-mail: ivana.spajic@kastav.hr

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVNE POSLOVE I SUSTAVE UPRAVLJANJA PODACIMA
Vedran Padovan, spec.publ.admin.
Tel: 688-207
e-mail: vedran.padovan@kastav.hr

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Ema Harej Čargonja dipl.uč.
Tel: 691-016
e-mail: ema.harej@kastav.hr

 

REFERENT ZA JAVNU NABAVU, INFORMATIČKE SUSTAVE I SUSTAVE UPRAVLJANJA PODACIMA
Darko Trbović
Tel: 688-215
e-mail: darko.trbovic@kastav.hr

 

REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
David Burburan, bacc.cin.
e-mail: david.burburan@kastav.hr

 


URED GRADONAČELNIKA

 

PROČELNICA UREDA GRADONAČELNIKA
Biljana Maljković, mag.oec.
Tel: 688-211
e-mail: biljana.maljkovic@kastav.hr

 

VIŠI SAVJETNIK ZA RAZVOJNE PROJEKTE
Krešimir Vidović, dipl.oec.
Tel: 688-206
e-mail: kresimir.vidovic@kastav.hr

 

VJEŽBENICA
Ivona Jurčić, mag.oec.
Tel: 688-201
e-mail: ivona.jurcic@kastav.hr

 

ADMINISTRATIVNA REFERENTICA
Romina Lučić, bacc.oec.
Tel: 688-209
e-mail: romina.lucic@kastav.hr

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 

e-mail: financije@kastav.hr

 

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE I PRORAČUN
mr.sc. Eleonora Kontuš, dipl.oec.
Tel: 688-219
e-mail: eleonora.kontus@kastav.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE KNJIGOVODSTVA I BILANCIRANJA
Helga Rubeša, oec.
Tel: 688-217
e-mail: helga.rubesa@kastav.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE FINANCIJSKE OPERATIVE
Elda Gržinić, dipl.oec.
Tel: 688-218
e-mail: elda.grzinic@kastav.hr

 

STRUČNA SURADNICA ZA NAPLATU PRORAČUNSKIH PRIHODA
Tatjana Širola, oec.
Tel: 688-216
e-mail: tatjana.sirola@kastav.hr


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

tel: 691-453

e-mail: komunalno@kastav.hr

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA
Cvetka Šćepanović, mag.ing.aedif.
Tel: 688-214
e-mail: cvetka.scepanovic@kastav.hr

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA
Dalibor Babić, dipl.ing.građ.
Tel: 688-212
e-mail: dalibor.babic@kastav.hr

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

Goranka Alićajić, dipl.ing.građ.
Tel: 561 - 930
e-mail: goranka.alicajic@kastav.hr

 

KOMUNALNI REDAR
Marin Balenović, struč. spec. ing. traff.
Tel: 688-208
e-mail: marin.balenovic@kastav.hr

 

 

SLUŽBENIK ZA NEPRAVILNOSTI

Krešimir Vidović, dipl.oec.
Tel: 688 206 / Fax: 691 454
e-mail: kresimir.vidovic@kastav.hr