Akti Gradonačelnika

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima, za školsku-akademsku 2015./2016. godinu

31.08.2015

Na temelju članka 47. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09. i 13/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Kastva ( KLASA:022-05/15-03/02, URBROJ:2170-05-02/9-15-306), objavljuje

 

N A T J E Č A J

ZA    DODJELU    STIPENDIJA   UČENICIMA    I    STUDENTIMA,

ZA ŠKOLSKU-AKADEMSKU 2015./2016. godine

Stranice