JAVNA RASPRAVA

Temeljem odredbi članka 22. Zakona o održivomgospodarenju otpadom (NN 94/13), Upravni odjel zaprostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva

 

o  b j  a  v  lj  u j  e

 

JAVNURASPRAVU

 

- o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2014. do2020. godine

koja započinje dana 21. srpnja  2014. godine, a završava 20. kolovoza 2014.godine

 

  Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi nacrt Planagospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2014. do 2020. godine u prostorijama Uprave Grada Kastva, Zakona kastafskega 3 i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati i srijedom od 12,00 do 15,00 sati.

 

Nacrt Plana stavlja se na uvid na mrežnestranice Grada Kastva.

 

Primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdobljeod 2014. do 2020. godine mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazi uz izloženi nacrt Plana na mjestu javnog uvida,

- uputiti u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 KASTAV.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitkonapisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisudostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnojraspravi.

                                                                                       

  

Upravni odjel za prostorno planiranje,
komunalni sustav i zaštitu okoliša