II. izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV 4/2005

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 29. rujna 2005. godine donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04 i 2/05) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine« PGŽ broj 26/04)

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/05-05/7

Ur. broj: 2170-05-01-1-05-4

Kastav, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Potpredsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Branko Grašo. ing., v. r.