Natječaj o imenovanju Pročelnika JUO Grada Kastva

U Narodnim novinama br: 128/08 objavljen je natjecaj o imenovanju Procelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

G R A D   K A S T A V

GRADSKO  POGLAVARSTVO

 

Klasa: 112-02/08-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-3

Kastav, 29. listopada 2008.

 

Na temelju clanaka 19. i 127. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.), clanka 11. tocka 1., 12. i 14. Pravilnika o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva ("Službene novine" PGŽ br. 36/05. i 48/06.) i Zakljucka br. 630/08. sa 144. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Kastva održane dana 21. listopada 2008., Gradsko poglavarstvo Grada Kastva raspisuje

 

NATJECAJ

o imenovanju Procelnika Jedinstvenog upravnog odjela

na neodredeno vrijeme (1 izvršitelj/ca)

 

Kandidati moraju ispunjavati opce uvjete propisane u clanku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.

86/08.), te slijedece posebne uvjete:

–  VII/1 stupanj strucne spreme pravnog smjera

–  5 godina radnog iskustva na istim ili slicnim poslovima

–  položen državni strucni ispit

–  probni rad 3 mjeseca

–  poznavanje rada na PC – u

Za Procelnika/cu može biti imenovana osoba koja nema položen državni strucni ispit pod uvjetom da isti položi u zakonskom roku.

U službu ne može biti imenovana osoba za ciji prijem postoji zapreka iz clanka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.).

Uz prijavu treba priložiti:

–  životopis,

–  domovnicu,

–  dokaz o strucnoj spremi,

–  dokaz o položenom državnom strucnom ispitu,

–  dokaz o radnom stažu,

–  potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz clanka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.).

–  uvjerenje o nekažnjavanju.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti izvornik ili ovjerene preslike.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natjecaj nece se razmatrati. Kandidati koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natjecaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natjecaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natjecaja o tome ce biti obaviješteni pisanim putem.

Natjecajni postupak obuhvaca obavezu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natjecaja.

Na web stranici Grada Kastva (www.kastav.hr) dostupan je opis poslova te podaci o placi radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploci Grada Kastva biti ce objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natjecaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Kastav, Kastav, Zakona kastafskega 3 s naznakom "Natjecaj za procelnika/cu".

O rezultatima natjecaja kandidati ce biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

                                                                             GRADSKO POGLAVARSTVO

                                                                                        GRADA KASTVA

 

 

 Opis poslova za radno mjesto Procelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva

 

U Pravilniku o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva ("Službene novine" PGŽ br. 36/05. i 48/06.) daje se slijedeci opis poslova za radno mjesto Procelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva:

 

Rukovodi radom odjela, osigurava zakonit rad odjela, planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela, provodi i osigurava izvršavanje odluka Gradskog vijeca i Gradskog poglavarstva, izraduje koncepte akata iz nadležnosti odjela, po ovlaštenju gradonacelnika donosi akte iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, izraduje program rada odjela te podnosi izvješca, ima i druga prava, dužnosti i odgovornosti utvrdene Zakonom, Statutom i drugim aktima Grada, obavlja i druge poslove po nalogu gradonacelnika.

 

 

Podaci o placi za radno mjesto Procelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva

 

Bruto placa Procelnika/ce jednaka je umnošku koeficijenta složenosti poslova i zadataka za radno mjesto Procelnika Jedinstvenog upravnog odjela, koji iznosi 2,50 i osnovice za obracun bruto place (u 2008. godini 4.264,96 kuna), uvecanom za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

Prethodna provjera znanja

 

Datum prethodne provjere znanja bit ce objavljen na web stranici Grada Kastva (www.kastav.hr) pet dana prije provjere znanja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pismenog testiranja i intervjua.

 

Provjera znanja održat ce se iz podrucja lokalne samouprave, a izvori za pripremu kandidata su:

Zakon o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08),

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ br. 86/08),

Zakon o financiranju jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave („NN“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07),

Zakon o komunalnom gospodarstvu  („NN“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 procišceni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04).