PLAN PRIJMA U SLUŽBU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA KASTVA ZA 2010. GODINU


                         

            REPUBLIKA HRVATSKA

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

        

             G R A D   K A S T A V

   

             

 

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08), slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa Planom Proračuna Grada Kastva za 2010. godinu („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 55/09) dana 16. veljače 2010. godine, gradonačelnik Grada Kastva donio je

 

 

PLAN

prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva

za 2010. godinu

 

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva u 2010. godini.

Članak 2.

 

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme iskazani su u tablici kako slijedi:

 

 

 

VSS

VŠS

SSS

Ukupno

Broj ustrojenih radnih mjesta na dan 15. veljače 2010. godine

10

3

2

15

Stanje popunjenosti radnih mjesta na dan 15.2.2010.

9

3

2

14

Stanje popunjenosti vježbenika na određeno vrijeme na dan 15.2.2010.

1

0

0

1

Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme

0

0

0

0

Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme

0

0

0

0

 

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na web stranici Grada Kastva www.kastav.hr

 

 

Klasa: 112-01/10-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-2

Kastav, 16. veljače 2010. godine

 

 

Gradonačelnik

Ivica Lukanović, dipl.ing.