Odluka o izmjenama i dopunama odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva

Na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Kastva održanoj 29. ožujka 2010. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva.
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 13. od 9. travnja 2010. godine .   Obzirom da su grafički dijelovi veliki, molimo Vas za strpljenje pri preuzimanju datoteka. Ovisno o brzini interneta koju imate na računalu, preuzimanje može trajati i više minuta.


1. Tekstualni dio

  GRAD KASTAV  PPU  -   Odredbe za provođenje
  GRAD KASTAV  PPU  -
  Obrazloženje plana
2. Grafički dio

  GRAD KASTAV  PPU  -
  1A  Namjena

 

  GRAD KASTAV  PPU  -
  3A  Uvjeti korištenja i zaštita

 

 

  GRAD KASTAV  PPU 
-  3D  UPU i DPU prikaz

 

 

 

 

 

 

 

    GRAD KASTAV  PPU  -
  4A Građevinsko područje 4A-1

 

 

 

 

 

 

 

    GRAD KASTAV  PPU  -
  4A Građevinsko područje 4A-2

 

 

 

 

    GRAD KASTAV  PPU  -
  4B Prikaz UPU-a i DPU-a 4B-1

 

 

 

 

    GRAD KASTAV  PPU  -
  4B Prikaz UPU-a i DPU-a 4B-2