PGŽ - JAVNI POZIV - "Poduzetnik u turizmu"


PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA u suradnji sa ZAGREBAČKOM BANKOM d.d., SOCIETE GENERALE - SPLITSKOM BANKOM d.d., RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., CROATIA BANKA d.d., HRVATSKOM POŠTANSKOM BANKOM d.d., PRIVREDNOM BANKOM ZAGREB d.d., objavljuje JAVNI POZIV poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje prema projektu

«PODUZETNIK U TURIZMU» ZA 2010. GODINU

1. KREDITNI POTENCIJAL: 5.000.000,00 kuna

2. KORISNICI KREDITA: Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji odobrena kreditna sredstva u 100%-tnom iznosu ulažu u vlastite smještajne (ugostiteljske) kapacitete na području Primorsko-goranske županije i registrirani su:

· za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u smještajnim objektima i/ili

· za pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka u sljedećim ugostiteljskim objektima: restoran, gostionica, krčma i konoba.

· Najmanji kapacitet za dodjelu kreditnih sredstava za smještajne kapacitete je 8 soba, odnosno 3 apartmana ili 20 kamp mjesta, a najveći, 40 soba, odnosno 15 apartmana ili 100 kamp mjesta.

· Korisnici kredita mogu biti: mala i srednja trgovačka društva (d.o.o.) i obrti.


3. NAMJENA KREDITNIH SREDSTAVA:

· kupnja, izgradnja, uređenje, modernizacija (podizanje kvalitete objekta) ili proširenje smještajnih (ugostiteljskih) kapaciteta koje svojom realizacijom ne narušava tradicijske vrijednosti primorske, odnosno goranske autohtone gradnje,

· nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme.


4. IZNOS KREDITNIH SREDSTAVA:

· najniži iznos 100.000,00 kuna

· najviši iznos kredita 1.000.000,00 kuna


5. ROK OTPLATE KREDITA, POČEK I DINAMIKA OTPLATE:

· do 10 godina uz poček od 1 godine (uključen u 10 godina otplate kredita),

· Odluku o roku otplate i dinamici otplate donosi banka.


6. ROK ISKORIŠTENJA:

· do 12 mjeseci


7. KAMATNA STOPA NA KREDIT:

· do maksimalno 9% godišnje,

· kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita (počeka i otplate),

· Primorsko-goranska županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena, tako da kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosi maksimum 5% godišnje, odnosno za područje Gorskog kotara sa 6 postotnih poena, tako da kamata za krajnje korisnike koji ulažu na području Gorskog kotara u konačnici iznosi maksimum 3% godišnje.


8. NAKNADA BANCI: od 0,8% do najviše 1% jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita.


9. VALUTNA KLAUZULA:

· sve financijske odrednice između Banke i Poduzetnika vežu se uz valutnuklauzulu uz EUR, po srednjem tečaju EUR iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan obračuna.


10. INSTRUMENTI OSIGURANJA:

Visina jamstva 1:1,3; hipoteka, sudužništvo, jamci, jamstvo HAMAG-a, Regionalni jamstveni instrumenti (za kredite do 200.000,00 kuna) i drugi instrumenti osiguranja koje poduzetnik ugovori s poslovnom bankom.


11. STATUS KORISNIKA KREDITA: deponent Banke (nije uvjetovan kao deponent Banke u trenutku podnošenja zahtjeva).


12. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA:

· sredstva se doznačuju bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika temeljem ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90% te isplatom Poduzetniku na žiro račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita.


13. PODNOŠENJE ZAHTJEVA: Zahtjevi se podnose Povjerenstvu za provedbu programa kreditiranja osobno ili poštom na adresu:

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivrdu

Žrtava fašizma 17,

51 000 Rijeka

s naznakom " Za kreditni program - Poduzetnik u turizmu”

informacije na tel. 301- 202, 301- 200, fax. 212-182


14. Obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev podnositelji zahtjeva za kredit mogupodićiuUpravnomodjeluzaturizam, poduzetništvo i poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Žrtava fašizma 17, Rijeka te u svim poslovnicama navedenih banaka ili se isti može preuzeti s web stranice Županije: www.pgz.hr.


15. Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala.


16. Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno informirani o rezultatima natječaja.


17. Konačnu odluku o odobrenju kredita podnositelju zahtjeva s pozitivnim mišljenjem Povjerenstva donosi banka nakon obrade zahtjeva.

Banka može odbiti zahtjev za kredit.