Bršjanovac d.o.o. – Natječaj za zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacije « Bela Nedeja 2010»

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Kastva, kojim je tvrtci „Bršjanovac“ d.o.o. povjerena organizacija manifestacije „Bela nedeja 2010“ direktor donosi slijedeću

 ODLUKU O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU

PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP

JAVNIH POVRŠINA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

za vrijeme održavanja manifestacije

«Bela Nedeja 2010»

od 02.10. do 04.10. 2010. godine.

 

 I.   PREDMET NATJEČAJA:

 

Predmet natječaja je zakup zemljišta za postavljanje štandova i privremenih montažnih objekata namijenjenih pružanju trgovačkih, uslužnih, zabavnih, ugostiteljskih i drugih usluga i to:

 

TABLICA NAMJENE JAVNIH POVRŠINA:

 

oznaka mjesta

početna cijena/ jedno zakupno mjesto

iznos garantnog pologa/ jedno zakupno mjesto

posebna napomena

UGOSTITELJSTVO

 

 

 

1 do 30

2.000,00 kn

400,00 kn

Prednost pri odabiru imaju registrirani proizvođači vina sa područja kastva, koji mogu nuditi isključivo vino i vinske proizvode;

Ne može se nuditi hrana

162

2.000,00 kn

200,00 kn

Ne može se nuditi hrana

172 i 173

2.000,00 kn

200,00 kn

Ne može se nuditi hrana

177 do 188

2.000,00 kn

200,00 kn

Ne može se nuditi hrana

CREKVINA 2, 3 i 4

20.000,00 kn

2.000,00 kn

Predmet zakupa je isključivo prostor označen na skici mjesta

CREKVINA 5-6

4.000,00 kn

400,00 kn

 

FORTICA

50.000,00 kn

5.000,00 kn

Predmet zakupa je isključivo prostor Fortice. Treba planirati da se u poseban zakup daju prodajna mjesta broj 32, 33 i dalje, kao i prostor 10a i 10B

LOŽA

30.000,00 kn

3.000,00 kn

Predmet zakupa je isključivo prostor Gradske Lože, bez prostora pored Lože, kao i zakupnih mjesta broj 27 do 30

SV. SEBASTIJAN

4.000,00 kn

400,00 kn

Ne može se nuditi hrana

TERASA FRANA

5.000,00 kn

500,00 kn

Prednost pri odabiru imaju udruge registrirane na području Grada Kastva, koje će na prostoru imati prezentaciju vina i sličnih proizvoda

LOKVINA

6.000,00 kn

600,00 kn

Zbog dnevne prezentacije starih zanata, ugostiteljske usluge moguće je pružati isključivo nakon 18,00 sati.

BELVEDER

2.500,00 kn

300,00 kn

Početna cijena odnosi se na prostor od 20 m2

ŠPOROVA JAMA - terasa

10.000,00 kn

1.000,00 kn

Korištenje prostora terase, bez korištenja pomoćnog objekta, sa osiguranim prilazom širine postojećih stepenica, bez prodajnih mjesta na pločniku

KESTENI

 

 

 

11, 16, 95e, 141, 176, 301a,401, 501

2.000,00 kn

200,00 kn

Ne mogu se koristiti električni već isključivo plinski aparati

PROMOTIVNO — PRODAJNI

ŠTANDOVI

 

 

 

32 - 73

1000,00 kn

100,00 kn

Na prodajnom mjestu moraju se ponuditi prezentacija tvrtke i proizvoda, te prodaja autohnonih proizvoda (npr. suveniri,rakije,prehrambeni proizvodi……)

PRODAJNI ŠTANDOVI

 

 

 

73 -161

1.000,00 kn

100,00 kn

Prodajno mjesto mora poštivati zadane gabarite

163 - 171

1.000,00 kn

100,00 kn

- isto —

201-296

1.000,00 kn

100,00 kn

- isto -

301-322

1.000,00 kn

100,00 kn

- isto -

323 - 393

1.250,00 kn

100,00 kn

prodajno mjesto dubine 4 metra

501-520

800,00 kn

100,00 kn

Na prodajno mjesto može se postaviti isključivo prodajni stol, a nikako štand

521-570

800,00 kn

100,00 kn

- isto -

LUNA PARK

 

 

 

Šp. Jama

30.000,00 kn

3.000,00 kn

Nema osiguranog priključka struje, zakupac je dužan sam osigurati priključak od strane HEP-a

Školsko igralište

40.000,00 kn

3.000,00 kn

- isto-

Belveder

7.000,00 kn

1.000,00 kn

- isto -

 

NAPOMENE:

-     Sve cijene (početne, garantni polozi, kao i ponuđene cijene) u sebi sadržavaju Porez na dodanu vrijednost.

-     u početne i ponuđene cijene nije uračunata naknada za priključke i potrošnju električne energije, koja cijena će se po utvrđenom cjeniku dodati na cijenu zakupnog mjesta

-     minimalna količina elektro priključaka za ugostiteljstvo je 1 monofazni priključak x 150,00 kuna, te 5 kw snage x 150,00 kuna

-     numerirane ugostiteljske površine su dimenzija 2,5 m širine x 2 metra dubine

-     Obavezan prilog ponudbenoj dokumentacije je izjava o upoznavanju s prostorom za čiji se zakup daje ponuda.

-     Obavezan prilog ponudbenoj dokumentacije je izjava o upoznavanju s općim uvjetima za zakup javnih površina

-     Uz zakupna mjesta nije dozvoljeno parkiranje dostavnih ili osobnih vozila.

 

 

 

II.  NAČIN PROVOĐENJA NATJEČAJA:

 

1.     Natječaj za zakup javne površine se provodi podnošenjem pismenih ponuda.

 

 

III. UVJETI ZAKUPA:

 

1.    Zakupci su se prilikom sudjelovanja na manifestaciji Bela Nedeja 2010. dužni pridržavati priloženih OPĆIH UVJETA ZAKUPA JAVNE POVRŠINE.

 

 

IV. UVJETI SUDJELOVANJA U NATJEČAJU:

1.    Pravo natjecanja za zakup javne površine imaju sve domaće pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske, koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena javne površine koji se daje u zakup i koje redovito podmiruju sve obaveze prema Društvu Bršjanovac d.o.o. i Gradu Kastvu s bilo kojeg osnova, te su otkupili natječajnu dokumentaciju.

2.    Sredstva uplaćena za preuzimanje natječajne dokumentacije predstavljaju stvarni trošak izrade natječajne dokumentacije, te se ne vraćaju ponuditelju niti se uračunavaju u iznos ponude.

3.    Sudionik koji je otkupio jednu natječajnu dokumentaciju, s istom može predati ponudu za zakup jednog zakupnom mjesta, ili za nekoliko zakupnih mjesta u nizu.

Ponuđač koji predaje ponudu za više zakupnih mjesta u nizu dužan je uplatiti garantni polog u iznosu umnoška garantnog pologa i broja zakupnih mjesta za koja se kani nadmetati.

4.    Sudionici u natječaju dužni su uplatiti garantni polog u iznosu navedenom u tablici pod točkom I. ovog natječaja, te uz pisanu ponudu odnosno prijavu za sudjelovanje u Natječaju naznačiti naziv banke i broj žiro ili tekućeg računa radi povrata garantnog pologa.

5.    Garantni polog se uplaćuje na žiro račun Društva Bršjanovac, d.o.o. broj 234009-1110237209 kod “Privredne banke”, s pozivom na broj: za pravne osobe 21 7706-OIB, za fizičke osobe 22 7706-OIB, svrha: garantni polog za prostor pod rednim brojem …….

 

 

V.   SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA:

 

1.    Pisane prijave za prostor za koje se natječaj za davanje u zakup provodi podnošenjem ponuda u pisanom obliku, sa svim prilozima, predaju se osobno ili putem pošte u zatvorenim omotnicama s naznakom “NE OTVARAJ — NATJEČAJ ZA JAVNU POVRŠINU POD REDNIM BROJEM…“ u prostorijama trgovačkog društva „Bršjanovac“, na adresi: Kastav, Trg Matka Laginje 1, zaključno do 06. rujna 2010.  godine  u 10,00 sati, bez obzira na način dostave. U slučaju predaje ponude poštom, ista mora stići u tvrtku „Bršjanovac“ do istoga vremena.

 

2.    Pisana  prijava za sudjelovanje u natječaju obavezno mora sadržavati:

-     ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravnu osobu),

-     naznaku rednog broja poslovnog prostora za koji se natjecatelj natječe,

-     dokaz (uplatnicu ili virmanski nalog ovjeren od FINA-e) o uplati garantnog pologa,

-     Neizbrisivom tintom ispisan iznos ponude za javnu površinu iz natječaja,

-     Za fizičke osobe: izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, (nakon provedenog nadmetanja originalni dokumenti vratit će se ponuditelju)

-     za pravne osobe: izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatke iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, te ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje, (nakon provedenog nadmetanja originalni dokumenti vratit će se ponuditelju)

-     potpisan i pečatiran obrazac Izjave da je ponuđač upoznat s OPĆIM UVJETIMA ZAKUPA JAVNE POVRŠINE,  kao i da je osobno upoznat s prostorom za koji podnosi ponudu

-     BON 2, ne stariji od 30 dana — za pravnu osobu, BON 2 ili potvrdu banke za prosjek po žiro računu, ili potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana — za fizičku osobu,

-     dokaz kojim osobe iz članka 6. stavak 5. Zakona o zakupu poslovnog prostora dokazuju svoj status u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

 

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA:

 

1.    Javno otvaranje ponuda održati će se dana 06.rujna 2010. u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Zakona kastafskega 3.

2.    Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati vlasnici obrta ponuđača ili osobe ovlaštene za zastupanje kod pravnih osoba, kao i nositelji njihovih ovjerenih punomoći.

3.    Ponude natjecatelja koji nisu otkupili natječajnu dokumentaciju, kao i nepravovremene i nepotpune prijAve, NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

4.    Javno nadmetanje za zakupni prostor može se održati ako na nadmetanju sudjeluje samo jedan natjecatelj.

 

 

VII. SKLAPANJE UGOVORA:

 

1.    Nakon provedenog javnog nadmetanja, organizator će sa najpovoljnijim zakupcima ponuditi zakup prodajnog mjesta. Zakupac je dužan u roku 3 dana uplatiti ukupni ponuđeni iznos zakupnine, umanjene za iznos garantnog pologa, a sve na temelju predračuna organizatora. U slučaju da u naznačenom roku zakupac ne uplati potreban iznos, smatrat će se da je odustao od zakupa, te se sa istim neće sklopiti ugovor, niti će se istome vratiti garantni polog.

2.    Najpovoljniji natjecatelj dužan je najkasnije u roku od 5 ( pet ) dana od dana otvaranja ponuda, uplatiti preostali iznos do iznosa izlicitirane zakupnine.

3.    Garantni polog natjecatelja čija se ponuda utvrdi kao najpovoljnija, uračunat će se u iznos zakupnine.

4.    Garantni polog kojeg su uplatili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se natjecateljima u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

5.    Nakon provedenog javnog nadmetanja, organizator će dati u zakup slobodna prodajna mjesta direktnom pogodbom, po početnim cijenama utvrđenim zaključkom Gradonačelnika Grada Kastva.

 

 

U Kastvu, 23. 08. 2010.

 

                                                                                         DIREKTOR:

                                                                                 Zoran Šarlija, dipl.oec.

 

 

 

OPĆI UVJETI ZAKUPA JAVNE POVRŠINE

Grad Kastav povjerio je organizaciju Bele nedeje 2010 Društvu „Bršjanovac“. Društvo „Bršjanovac“ utvrdilo je uvjete za sudjelovanje na Beloj nedeji 2010, koji su sastavni dio računa i obavezuju sve sudionike:

1.   Organizator Bele nedeje 2010 je Društvo „Bršjanovac“, sa sjedištem u Kastvu, Trg Matka Laginje 1.

2.   Pravo sudjelovanja na sajmu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koje imaju odobrenje za rad nadležnog tijela u skladu sa Zakonom.

3.   Ugostiteljske usluge na sajmu mogu pružati samo pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost ugostiteljstva, a za tu priliku su dužni ishodovati prethodnu suglasnost od Sanitarne inspekcije i odobrenje o ispunjavanju uvjeta od Ureda za turizam Primorsko-goranske županije. Organizator „Bele Nedeje“ će organizirati distribucijsko mjesto na području uže gradske jezgre Grada Kastva, te sklopiti uvjetovane sponzorske ugovore s proizvođačima alkoholnih i bezalkoholnih pića, pa su se stoga ugostitelji dužni snabdjevati alkoholnim i bezalkoholnim pićima istih proizvođača i hranom putem istih distributera.

4.   Pravne i fizičke osobe stječu pravo sudjelovanja na sajmu isključivo uplatom ukupnog novčanog iznosa za zakup prostora i potrebnih priključaka, te posjedom računa ili ugovora izdanog od zakupodavca.

5.   Izdani račun, a za ugostitelje i sklopljeni ugovor, su jedini osnov za korištenje prostora na sajmu, te ih je zakupac dužan imati na prodajnom mjestu sve dane sajma.

6.   Zakupac ne smije dati zakupljeni prostor u podzakup, niti na zakupljenom prostoru ostvarivati partnerski odnos, bez ugovora s organizatorom.

7.   „Bršjanovac“ nije odgovoran za štetu ili otuđenje zakupčevog vlasništva zbog krađe, požara, nesreće ili vandalizma.

8.   Zakupljeno prodajno mjesto daje se u zakup sljedeće dane: subotu 02., nedjelju 3. i ponedjeljak 4. listopada 2010. godine. Štandove se postavlja u subotu ujutro, odnosno ugostiteljske štandove u petak tijekom cijelog dana. Iznimno, s početkom postavljanja većih ugostiteljskih prostora može se zbog složenosti posla  započeti u četvrtak 30. rujna 2010. godine.

9.   Zakupac je zakupljeni prostor dužan osloboditi od svih predmeta, smeća i otpada najkasnije do srijede, 6. listopada 2010. u 1000 sati, nakon čega će organizator ukloniti sve zatečene predmete na račun stranke.

10. Nakon postavljanja prodajnog mjesta zakupac je dužan ukloniti svoje vozilo (ili vozila) iz prostora održavanja sajma. Neuklonjena vozila bit će uklonjena na teret vlasnika.

11.  Rad na prodajnim mjestima dozvoljava se u subotu 02. 10. od 1400 do 200 sata narednoga dana i nedjelju 03. 10., od 800 do 200 sata narednoga dana.  U ponedjeljak 04. 10. rad na prodajnim mjestima se dozvoljava od 800 do 2400 sati. Opskrba vozilima dozvoljena je u subotu 02. listopada najkasnije do 1400 sati te u nedjelju 3. listopada i ponedjeljak 4. listopada od 0200 do 0800 sati.

12.  Zakupci su za vrijeme sajma dužni poštivati sve Odluke Grada Kastva, a posebice Odluku o komunalnom redu i Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti. Svako prodajno mjesto treba urediti tako da zadovoljava osnovne estetske kriterije. Na potezu od Fortice do Crekvine prodajna mjesta mogu biti izrađena isključivo od drvene građe. Posebnu pažnju zakupac je dužan posvetiti estetskom izgledu cerade za pokrivanje štanda.

13.  Nije dozvoljeno postavljanje reklamnih transparenata, osim onih po izboru organizatora.

14.  Ugostitelji su dužni na prodajnom mjestu osigurati dovoljan broj koševa za smeće, a po završetku rada sav otpad odložiti u za to predviđene kontejnere.

15.  Zabranjuje se posluživanje u staklenoj ili keramičkoj ambalaži. Ugostitelj je dužan osigurati poslugu isključivo u plastičnoj ili papirnatoj ambalaži.

16.  U cijenu zakupa je uključen priključak struje za rasvjetu prodajnog mjesta, uz obavezu zakupca da osigura ispravan produžni kabel minimalne dužine od 25 metara i potreban broj rasvjetnih tijela najveće ukupne snage od 200 W. Za dodatni priključak namijenjen nerasvjetnim trošilima, potrebno je prilikom izrade predračuna prijaviti točnu snagu trošila koja se planiraju koristiti, a u slučaju korištenja veće snage od prijavljene isključit će se dotok el. energije.

17. Na potezu od Fortice do Crekvine zabranjuje se reprodukcija glazbe iz tehničkih izvora. Dozvoljena glasnoća glazbe na ostalim prostorima iznosi 80 dB. U slučaju kršenja ove odredbe organizator će  zakupcu isključiti priključak za el. energiju.