Natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Kastva za 2011. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 26/09) Gradonačelnik Grada Kastva, objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU

GRADA KASTVA ZA 2011. GODINU

 

 

I. Predmet ovog Natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba u djelatnosti zdravstva, socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, kulture, sporta i tehničke kulture, očuvanja okoliša, zadovoljavanje potreba osoba treće životne dobi,  zadovoljenje potreba mladih,  na području Grada Kastva u 2011. godini.

 

II.  Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve  udruge, klubovi, fizičke  i pravne osobe koje se bave s djelatnošću navedenoj u prethodnoj točki ovog Natječaja,  čije je sjedište odnosno prebivalište na području Grada Kastva ili su njihovi projekti i programi od interesa za Grad Kastav.

 

III. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem potiču :

-          ostvarenje iznad zdravstvenog državnog standarda,

-          ostvarenje iznad državnog pedagoškog standarda,

-          afirmaciju kulturnog identiteta Grada Kastva,

-          afirmaciju sportskog identiteta Grada Kastva,

-          angažiranje osoba mlađih od 18 godina,

-          razvoj izdavačke djelatnosti,

-          poboljšanje uvjeta skrbi o djeci predškolske dobi,

-          afirmacija aktivnosti osoba treće životne dobi,

-          očuvanje okoliša i održivi razvoj.

-           

IV. Zahtjev za financiranje se podnosi na obrascu i mora sadržavati i pismeno obrazloženje projekta ili programa, te visinu potrebnih financijskih sredstava iskazanu u kunama. Obrazac za prijavu (PRIJAVNICA) , može se preuzeti u Upravi Grada Kastva ili sa WEB stranice Grada Kastva.

Zahtjev se podnosi Gradonačelniku Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3, zaključno do 30. rujna 2010. godine.

 

V. Gradonačelnik Grada Kastva izvršit će odabir  projekata i programa, koje će financirati iz Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu.

 

VI. Nakon donošenja Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu, podnositelji zahtjeva biti će pismeno obavješteni o rezultatu Natječaja. S podnosiocima zahtjeva, čiji će se projekti i programi financirati iz Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu, zaključit će se ugovori o uvjetima korištenja sredstava.

 

 

Klasa: 400-08/10-01/22

Ur. broj: 2170-05-01-1-10-1

Kastav, 04. kolovoza 2010.

 

                                                    Gradonačelnik

                                        Ivica Lukanović, dipl.ing.građ.

 

Prijavnica za natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Kastva za 2011. godinu