Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kastva

Temeljem odredaba članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06. i 38/09.), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva («Službene novine PGŽ» br. 32/10) i Odluke Gradonačelnika Grada Kastva od 13.01.2011. objavljuje se

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kastva

I. PREDMET PRODAJE ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE GRAĐEVINSKE ČESTICE (OKUĆNICE):

A)
1. k.č. 7804/218 površine 330 m2 upisana u zk.ul. 5857 k.o. Kastav.
2. početna cijena zemljišta je 150 EURA/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB dan plaćanja)
3. namjena zemljišta: građevinsko
4. način stjecanja posjeda: danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

B)
1. k.č. 1474/2 površine 41 m2 i k.č. 1474/3 površine 29 m2 obje upisane u zk.ul. 4928 k.o. Kastav.
2. početna cijena zemljišta je 60 EURA/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB dan plaćanja)
3. namjena zemljišta: građevinsko
4. način stjecanja posjeda: danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

C)
1. k.č. 7853/2 površine 96 m2 upisana u zk.ul. 4928 k.o. Kastav.
2. početna cijena zemljišta je 187 EURA/m2 protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB dan plaćanja)
3. namjena zemljišta: građevinsko
4. način stjecanja posjeda: danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

II. OPĆI UVJETI
1. Sve troškove vezane uz provedbu natječaja te sastav i provedbu ugovora o prodaji zemljišta ugovorne strane podmiruju sukladno obvezama utanačenim u ugovoru.
2. Način plaćanja jamčevine: Jamčevina se plaća u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na žiro račun Grada Kastva kod HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. 2500009-1818000003 model 68 poziv na broj 7706-OIB. Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.
Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.
3. Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je zaključiti ugovor o prodaji u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. Kupac će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku od 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, obvezan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospjeća do dana plaćanja. Prodavatelj će izdati kupcu tabularnu ispravu nakon što kupac isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Prodavatelj može raskinuti kupoprodajni ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 45 dana, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
4. Grad Kastav zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

III. PONUDA
Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice - za fizičku osobu,
- naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta tvrtke, odgovorna osoba - za pravnu osobu
- dokaz o pravnom interesu (vlasnički list ili kupoprodajni ugovor kao dokaz o vlasništvu susjedne k.č., u preslici a originale dostaviti na uvid).
- dokaz o uplati jamčevine

IV. DOSTAVA PONUDA
Pismena ponuda se dostavlja, poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici sa naznakom: "Prodaja zemljišta - ne otvaraj" na adresu:
Grad Kastav, Jedinstveni upravni odjel, 51 215 Kastav, Zakona kastafskega 3.
Rok za zaprimanje ponuda je zaključno do 24.01.2011. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

V. OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA
Natjecatelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja Odluke o odabiru.

Gradonačelnik
Grada Kastva:
Ivica Lukanović, dipl.ing.građ.