Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje za 2011. godinu

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA IOBRTNICIMA NA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZAKREDITIRANJE ZA 2011. GODINU

 

1.   KREDITNI POTENCIJAL: 4.000.000,00 Kn

 

2.   KORISNICI KREDITA

Korisnicisredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednjatrgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnimzanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).

Pravona korištenje poduzetničkog kredita ima Poduzetnik koji namjerava sredstvaulagati na području Grada Kastva, kao i da je sjedište Poduzetnika na području Grada Kastva.

Prednost  na korištenje sredstava subvencije kamate napoduzetnički kredit daje se slijedećim skupinama:

 • poduzetnik koji ulaže u Radnu zonu Žegoti
 • poduzetnik koji ulaže u povećanje turističkih kapaciteta na području Grada Kastva
 • mladi poduzetnik - do 30 godina života na dan podnošenja zahtjeva, vlasništvo tvrtke min. 51% i da je djelatna osoba u vlastitoj tvrtci
 • poduzetnice

 

3.   NAMJENA KREDITA

Poduzetnicidobivene kredite mogu koristiti za :

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
 • obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja

 

4.   NAJNIŽI IZNOS KREDITA

·       30.000,00 kn uprotuvrijednosti EUR

 

5.   NAJVIŠI IZNOS KREDITA

·       nije utvrđen iodređuje ga Povjerenstvo i Banka  premakreditnoj sposobnosti poslovnog subjekta i kvaliteti projekta

 

6.   ROK POVRATA I  ISKORIŠTENJA KREDITA

 • za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata: do 10 godina uz poček od 1 godine koji se uključuje u otplatu
 • za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, obrtna sredstva u funkciji investicije:  3-7 godina
 • rok iskorištenja kredita: do 12 mjeseci

 

7.   KAMATNA STOPA NA KREDIT

 • promijenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a, uvećano za 4,9 p.p., godišnja
 • Grad Kastav će  subvencionirati  kamatu sa 3,5%
 • Kamata u razdoblju korištenja se ne subvencionira.

 

8.   TROŠKOVI OBRADE

      •   0,8% od iznosa odobrenogkredita, jednokratno, unaprijed

 

9.  OTPLATA

 • Mjesečne ili tromjesečne rate sukladno Ugovoru o kreditu sklopljenom između Banke i Korisnika kredita

 

10.INSTRUMENTI OSIGURANJA

U ovisnosti o iznosukredita i bonitetu korisnika kredita moguće je kombiniranje slijedećihinstrumenata osiguranja:

 • mjenice i zadužnice Korisnika kredita i vlasnika Korisnika kredita;

·        solidarni jamci;

·        cesijepotraživanja;

·        zasnivanjezaložnog prava na nekretninama/pokretninama u korist Banke  (minimalni omjer iznosa kredita iprocijenjene vrijednosti nekretnina/pokretnina mora biti 1:1,3) uz osiguranjenekretnina/pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranjepolice u korist Banke.

 

12. NAČINISPLATE SREDSTAVA

 • dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na poslovni  račun dobavljača ili izvršitelja usluge za Poduzetnika, a temeljem pravovaljane dokumentacije;
 • dio kredita za obrtna sredstva (ne veći od 10% odobrenog kredita) u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Korisnika kredita.

 

13.PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 • zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu :

 

GRAD KASTAV
ZAKONAKASTAFSKEGA 3
51215KASTAV

s naznakom„Za natječaj — kreditiranje poduzetnika“

 informacijena telefon : 691-094

 

 • Obrazac zahtjeva sa popisom dokumentacije i ostalim prilozima može se podići u Upravi Grada Kastva, Zakona kastafskega 3, Kastav u uredovno vrijeme ili se isti može preuzeti s WEB stranice Grada Kastva : www.kastav.hr
 • Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 30. studenog 2011. godine.
 • Realizacija zahtjeva po ovom Programu provodit će se putem PRIVREDNE BANKE ZAGREB dioničko društvo, Podružnica Riadria Rijeka, Rijeka, Đure Šporera 3
 • Svi podnositelji zahtjeva biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

Klasa:403-01/11-01/01

Ur.broj:2170-05/01-1-11-12

Kastav,07. travanj 2011.g.

  

                                                                                      Gradonačelnik:

                                                                               Ivica Lukanović, dipl.ing.