Najava 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa:    021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav,  06. srpnja 2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

 

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

 

 

S A Z I V A M

 

 

 

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

 

dana 14. srpnja 2011. godine u 18:30 sati

 

u Gradskoj vijećnici Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3

 

 

 

za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 10

      za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1 – 3

                        Izvještava: Bojan Bilić dipl. ing. arh

 

2. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Kastva

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

 

3. 1. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata

         za članove Savjeta mladih Grada Kastva

3. 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu

         prijedloga članova Savjeta mladih Grada Kastva

                        Izvještava: Ema Harej Kraljić

 

4. 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2011. godinu

4. 2. Projekcija Proračuna Grada Kastva 2012 – 2013.

                        Izvještava: Irena Gauš Mladenić, dipl. oecc.

 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o porezima Grada Kastva

                        Izvještava: Irena Gauš Mladenić, dipl. oecc.

 

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

                        Izvještava: Irena Gauš Mladenić, dipl. oecc.

 

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture

     i uređaja na području Grada Kastva za 2011. godinu

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing

 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture

     na području Grada Kastva za 2011. godinu

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing

 

9. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing

 

10. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o naknadi za razvoj

       na vodoopskrbnom područja Grada Kastva

                        Izvještava: Dean Jurčić, ing

 

11. Prijedlog Izmjena društvenog ugovora «Žičara Učka» d.o.o.

                        Izvještava: Vesna Orlić, dipl. iur.

 

12. Stanje sigurnosti na području Grada Kastva za svibanj 2011. godine

 

13. Vijećnička pitanja

 


 

 

                                                                     Predsjednik

                                                                 Gradskog   vijeća:

                                                        Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.