Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga UPU4 za dio područja naselja oznake N1-3

Temeljem odredbi članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09, 55/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 4 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (»Službene novine« PGŽ broj 15/11), Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva objavljuje


PRETHODNU RASPRAVU

u tijeku izrade Nacrta prijedloga:


Urbanističkog plana uređenja UPU 4
za dio građevinskog područja
naselja Kastav,
oznake N1-3 – gospodarske namjenePrethodna rasprava održat će se dana 20. srpnja 2011. godine (srijedu) u 13,00 sati  u prostorijama Gradske vijećnice Grada Kastva, Zakona kastafskega 3.

Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka, te usaglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Planova.
Na sudjelovanje u prethodnoj raspravi pozivaju se nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, te drugi sudionici prema posebnim propisima, koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade predmetnih planova.