Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Kastva

Temeljem članka 44. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 26/09) i  članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 53/06 i 9/09) Gradsko vijeće Grada Kastva raspisuje

 

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA
ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA KASTVA


1. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Kastva. Savjet mladih Grada Kastva je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Kastva koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kastva.

2. Savjet mladih broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području grada Kastva, u dobi od 15 do 29 godina života.
Članove Savjeta mladih bira Gradsko vijeće Grada Kastva na vrijeme od dvije godine.

3. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća i studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

4. Obrazac prijavnice zainteresirani kandidati mogu podignuti u prostorijama Gradske uprave Grada Kastva, odnosno  na WEB stranicama Grada Kastva.

5. Prijedlozi (prijavnice) kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i dostavljaju na  adresu, Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, Katav, Stručno povjerenstvo za pripremu prijedloga za članove Savjeta mladih Grada Kastva.

6. Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz ovog poziva.

7. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

8. Rok za dostavu prijedloga sa potpunom dokumentacijom je 16. kolovoza 2011.g.

9. Javni poziv će se objaviti na oglasnim pločama Grada Kastva, WEB stranici Grada Kastva.

Klasa: 021-05711-01/07
Urbroj: 2170-05-01-1-11-7
Kastav,  14..07. 2011.

 GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković,  mag. ing. aedif.