Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kastva

Temeljem odredaba članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06. i 38/09.), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva («Službene novine PGŽ» br. 32/10. i 41/11.) i Odluke  Gradskog vijeća Grada Kastva o prodaji nekretnina od 8. prosinca 2011. objavljuje se

 

Natječaj

za  prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Kastva

 

I. PREDMET PRODAJE ZEMLJIŠTE:

1.  k.č. 6184/1 površine 338 m² i k.č. 6185/1 površine 186 m² sve upisano u zk.ul. 4257 k.o. Kastav; k.č. 6186/1 površine 81 m²,  k.č. 6187/2 površine 22 m²; k.č. 6188/2 površine 30 m²; k.č. i 6190/3 površine 65 m², k.č. 6194 k.č. površine 84 m² 6201/3 površine 67 m²; k.č. 6202/1 površine 340 m²  i k.č. 6203/1 površine 306 m² sve upisano u zk.ul. 1893 k.o. Kastav, k.č. 6196 površine 468 m² upisana u zk.ul. 4977 k.o. Kastav, k.č. 6197 površine 471 m² upisana u zk.ul. 3980 k.o Kastav, k.č. 6191/1 površine 319 m² upisana u zk.ul. 2459 k.o. Kastav; k.č. 6192/2 površine 176 m² upisana u zk.ul. 5037 k.o. Kastav; k.č. 6195/1 površine 610 m²; k.č. 6195/2 površine 782 m²; k.č. 6195/3 površine 63 m² i  k.č. 6195/4 površine 11 m² sve upisano u zk.ul. 5033 k.o. Kastav.
 
2. početna cijena zemljišta je 150 EURA/m2 (protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB dan plaćanja)

3.  namjena zemljišta: građevinsko

4.  način stjecanja posjeda: danom isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 
II. OPĆI UVJETI

1.  Sve troškove vezane uz provedbu natječaja te sastav i provedbu ugovora  o prodaji zemljišta ugovorne strane podmiruju sukladno obvezama utanačenim u ugovoru.

2.   Način plaćanja jamčevine: Jamčevina se plaća u iznosu od 20 % od utvrđene početne cijene na žiro račun Grada Kastvakod Privredne banke Zagreb d.d.  -2340009-1818000003 model 68 poziv na broj 7706-OIB Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.

Jamčevina se ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.

3. Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je zaključiti ugovor o prodaji u roku od  15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. Kupac će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, u ratama koje će se utvrditi  kupoprodajnim ugovorom.

Ostali uvjeti prodaje nekretnina također će se utvrditi  kupoprodajnim ugovorom a sukladno odredbama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva («Službene novine PGŽ» br. 32/10. i 41/11.).     

4. Prodavatelj će izdati kupcu tabularnu ispravu nakon što kupac isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

5.   Grad Kastav zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

 
III. PONUDA

Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice - za fizičku osobu,
- naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta tvrtke, odgovorna osoba - za pravnu osobu
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu
- dokaz o uplati jamčevine

 

IV. DOSTAVA PONUDA

Pismena ponuda se dostavlja, poštom ili  osobno u zatvorenoj  omotnici sa naznakom: "Prodaja zemljišta - ne otvaraj" na adresu:
Grad Kastav, Jedinstveni  upravni odjel, 51 215 Kastav, Zakona kastafskega 3.
Rok za zaprimanje ponuda je zaključno do 22. prosinca 2011. godine do 10 sati bez obzira na način dostave.  
Ponude se otvaraju dana  22. prosinca 2011. u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kastva. 
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.
 

V. OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

Natjecatelji će o ishodu natječaja biti obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja Odluke o odabiru.

 
 

Gradonačelnik Grada Kastva:
Ivica Lukanović, dipl.ing.građ.