Dokumentacija za nadmetanje

PREDMET NABAVE
Nabava dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta „Kanalizacijski sustav otpadnih voda Grada Kastva – Sanitarni kolektor Belići – Kastav s ograncima“ u okviru programa IPARD – Mjera 301

VRSTA KREDITA: dugoročni kunski kredit bez valutne klauzule

UKUPAN IZNOS KREDITA:  10.499.129,16 kuna

POVLAČENJE KREDITA: sukcesivno, unutar perioda od 13 mjeseci prema zahtjevima Naručitelja

ROK OTPLATE: 13 godina uz mogućnost prijevremene otplate djelomično i u cijelosti

POČEK: 6 mjeseci

INSTRUMENT OSIGURANJA: Mjenice i zadužnice Grada Kastva

PREDUVJET ZA REALIZIRANJE KREDITA: Pozitivna odluka o dodjeli sredstava iz IPARD Programa izdana od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Naknada troškova za izradu dokumentacije za nadmetanje iznosi 100,00 kn. Uplate se vrše na broj žiro računa 2340009-1818000003 Privredna banka Zagreb, Poziv na broj 68 7706 -OIB

Naručitelj će dokumentaciju za nadmetanje i dodatnu dokumentaciju gospodarskim subjektima poslati ili na drugi način staviti na raspolaganje odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je zatražena, pod uvjetom da je zatražena pravodobno prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.