Najava 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
      GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

 

 

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Klasa:    021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-1

Kastav,  28. travanj 2011.

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Kastva

 

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09)

 

 

 

S A Z I V A M

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU 1

          REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

            G R A D   K A S T A V

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Klasa:   350-02/10-01/9

Ur . broj : 2170-05-01-1-11-75

Kastav, 20. travnja 2011.

 

Temeljem odredbi članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a , (»Službene novine« PGŽ broj 25/10)   Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva

 

Stranice