Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU 1

          REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

            G R A D   K A S T A V

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Klasa:   350-02/10-01/9

Ur . broj : 2170-05-01-1-11-75

Kastav, 20. travnja 2011.

 

Temeljem odredbi članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a , (»Službene novine« PGŽ broj 25/10)   Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva

 

Javni poziv poduzetnicima i obrtnicima na podnošenje zahtjeva za kreditiranje za 2011. godinu

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA IOBRTNICIMA NA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZAKREDITIRANJE ZA 2011. GODINU

 

1.   KREDITNI POTENCIJAL: 4.000.000,00 Kn

 

2.   KORISNICI KREDITA

Korisnicisredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednjatrgovačka društva, zadruge, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnimzanimanjima i obiteljska gospodarstva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).

Stranice