Natječaj za prijam u službu

        REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
              GRAD KASTAV
         Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-02/09-01/1
Ur. broj: 2170-05-01-1-09-1
Kastav, 15.07.2009.

Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08.) i  članka 11. točka 12. i 13. Pravilnika o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva  ("Službene novine" PGŽ br. 36/05. i 48/06. i Izmjene i dopune od 26. lipnja 2009.),  Pročelnica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima / GV02/2009

Na temelju članka 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04 i 38/09) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 2. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

Najava 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

                        REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa:    021-05/09-01/6

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-1

Kastav, 14. srpnja  2009.

 

Na temelju članka 20. Statuta Grada Kastva

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 24/01)

 

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

Najava 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

                       
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa:    021-05/09-01/5

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-1

Kastav, 06. srpnja  2009.

 

Na temelju članka 20. Statuta Grada Kastva

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 24/01)

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2009. GODINU / GV01/2009

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu («Narodne novine», 87/08) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva («Službene novine Primorsko — goranske županije», broj 240/01), Gradsko vijeće Grada Kastva , na  1. sjednici  održanoj 30. lipnja 2009. godine, donijelo je

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA

ZA 2009. GODINU


Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Kastva / GV01/2009

p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}

Na temelju članka 15. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije  24/01) i članka  8. Odluke o osnivanju Vijeća mladih Grada Kastva («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 53/06. i 9/09.), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj  dana 30. lipnja 2009. godine, donijelo je

 

ODLUKU

Stranice