Objava rezultata izbora za izbor GRADONAČELNIKA GRADA KASTVA

<?xml:namespace prefix = o />Klasa: 021-05/09-02/4
Ur. broj: 2170-05-01-1-09-45
Kastav, 18. svibnja 2009.

Na temelju članaka 67. i 68. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine br. 109/07. i 125/08.) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kastva donijelo je

 

O D L U K U

O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA KASTVA

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu / GV38/2009

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 38. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2009. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu / GV38/2009

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 38. sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2009. godinu

Članak 1.

Program kastafskog kulturnog leta 2008

slike, akril na platnu
Galerija Sv.Trojice, srijeda, 20 sati
izložba

 
30.07. srijeda - Ivana Marčelja & gosti

Crekvina, 21 sat
glazbeni program
Gosti: Mirko Cetinski, Mario Batifiacca, Duško Jeličić Dule, Žvejarini

 
02.08. subota - Klapa „Kampanel“ & gosti

Crekvina, 21 sat
glazbeni program
gosti: Irena Grdinić, Lea Kumić & Saša Matovina

 
03.08. nedjelja - „Ča-teatar“

Crekvina, 21 sat
dramski program
S. Cuculić „štrigi i štriguni“

Raspored baja za krupni otpad

U skladu s Pravilnikom o električnom i elektroničkom otpadu, svi električni i elektronski uređaju NE SMIJU SE ODLAGATI u baje za glomazni otpad, već se moraju odložiti odvojeno.

BESPLATNU USLUGU ODVOZA može se naručiti kod koncesionara - tvrtke „METIS“ d.d. na besplatni telefon broj 0800-00-51, te će isti EE otpad preuzeti kod kaše kuće. Usluga se pruža tokom cijele godine.

Zbrinjavanje električnog i elektroničnog (EE) otpada

Proračun Grada Kastva za 2009. godinu / GV37/2008

Na temelju članka 5. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2008. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA KASTVA
za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) se sastoji od:

Stranice