Najava 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva

 

                       
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD KASTAV

 

   GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa:    021-05/09-01/5

Ur. broj: 2170-05-01-1-09-1

Kastav, 06. srpnja  2009.

 

Na temelju članka 20. Statuta Grada Kastva

(Službene novine Primorsko goranske županije broj 24/01)

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kastva

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2009. GODINU / GV01/2009

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu («Narodne novine», 87/08) i članka 15. podstavak 5. Statuta Grada Kastva («Službene novine Primorsko — goranske županije», broj 240/01), Gradsko vijeće Grada Kastva , na  1. sjednici  održanoj 30. lipnja 2009. godine, donijelo je

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA

ZA 2009. GODINU


Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Kastva / GV01/2009

p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}

Na temelju članka 15. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije  24/01) i članka  8. Odluke o osnivanju Vijeća mladih Grada Kastva («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 53/06. i 9/09.), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj  dana 30. lipnja 2009. godine, donijelo je

 

ODLUKU

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu / GV01/2009

p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (“Narodne novine”  broj 87/08) i članka 15. podstavak 6. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko — goranske županije,  24/01 ), Gradsko vijeće Grada Kastva,  na  1. sjednici održanoj   30. lipnja 2009. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o I. Izmjenama i dopunama Odluke

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva / GV01/2009

p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 174/04 i 79/07) i članka 4. i 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine» broj 40/08 i 44/08) i članka 15. Statuta Grada Kastva («Službene novine» PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva na 1. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine, donijelo je

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva / GV01/2009

p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”, broj 33/01,60/01,129/05,109/07 i 125/08), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne Novine”, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 21/04), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj  30. lipnja 2009. godine, donijelo je

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav / GV01/2009

p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (NN 19/98) i članka 15. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o groblju Kastav

 

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića «Vladimir Nazor» Kastav / GV01/2009


p{line-spacing: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 17px;}

Na temelju č članka 15. Statuta Grada Kastva (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 24/01), članka 43. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97. i 135/08.), članka 37. stavak 3 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97. i 107/07.) i članka 39. Statuta Dječjeg vrtića «Vladimir Nazor» Kastav, Gradsko vijeće Grada Kastva na 1. sjednici održanoj dana 30.lipnja 2009. godine donijelo je

 

Stranice